(Slovenský) Nastáva čas podať Daňové priznaniek dani z nehnuteľností