Natural sites

Čachtice Castle Hill is a National Protected Nature Area in the Small Carpathians. It was given this status in 1964 (with an amendment in 1993) with an area of 57,17 hectares without the protection zone. The northern parts of the mountains with Čachtice Castle Hill and the ruins of the Cachtcice Castle building are subject to protection within the National Protected Nature Area. The geological base of the area is dated to the Mesozoic era and surface and subterranean Karst forms occur here. We find rare vegetation too, typical of combined areas of forest and steppe, including Mediterranean and thermopile species. Rare species of insects live here too. The National Protected Nature Area is part of the Protected Countryside Area of the small Carpathian Mountains. The National Protected Nature Area is regulated by the 4th degree of natural protection which is the second strictest category.

The area is today covered by secondary ecosystems of thermopile vegetation of varied composition. Coronilla latifolia grows only here in Slovakia. Then we can also find here Stipa joannis, Jurinea mollis, Linum austriacum and several other rare species of plants. Amongst the fauna here we have many thermopile species,  some of them rare and protected. Of the insects attention can be drawn to Semannotus russicus [Long Horned Beetle], which develops in old juniper trees, which are to be found in abundance in the foothills.   We also find here Saga pedo [Wingless Bush Cricket], Mantis religiosa [Praying Mantis], Papilio machaon [Swallowtail Butterfly] and other insects. Similarly the location provides good habitat for vertebrates. Species which remained here from the interglacial periods or warm periods of the post-glacial era live here, having accommodated themselves to the secondary forest-steppe area.

Warm sunny hillsides give refuge to other thermopile species such as the green lizard (Lacerta viridis) and have undoubted significant ornithological importance. The castle itself supports the existence of owls, including nest sites. The presence of rock thrushes (Monticola saxatilis) is also well recorded.

Čachtice karst is a system consisting  of 12 caves in the Massif of the Drapliak Hill which reaches considerable length and consists of beautifully decorated. caves which are accessible only with guides – speleologists. Čachtice cave was discovered  in 1956 and consequently another 1300 meters were discovered. The cave is embellished by rich stalagmite – stalactite decoration. More than 3000 meters of corridors  were discovered until now.


  • Čachtický hradný vrch

NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA
Predpis: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK z 21. augusta 1964 č. 30, úprava č. 58906/1964-osv./6 publikovaná pod č. ŠaK 13621/1964-osv. (Vestník MŠaK, zošit 1 z 10. 1. 1965)
Rozloha: 13,7326 ha (ochranné pásmo 27,1046 ha)
Poloha: okres Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Čachtice, Višňové
Nad obcami Višňové a Čachtice sa vypína holý kopec, Čachtický hradný vrch, ktorý tvorí územie vlastnej rezervácie. Na jeho vrchole je ruina Čachtického hradu. Po stránke botanickej je územie významné výskytom mnohých mediteránnych xerofytných a xerotermných druhov. Vrch bol kedysi porastený najmä dubom plstnatým (Quercus pubescens) a jaseňom mannovým (Fraxínus ornus). Odlesnením, pastvou a eróziou les ustúpil a zanikli podmienky na regeneráciu pôvodnej vegetácie. Dnes je územie pokryté sekundárnymi spoločenstvami xerotermnej vegetácie pestrého zlozenia. V SR len tu rastie ranostaj ľúby (Coronilla latifolia), ďalej sa tu vyskytuje kavyľ stredomorský i Ivanov (Stipa joannis), sinokvet mäkký (Jurinea mollis), Ľan rakúsky (Linum austriacum) a iné. Po stránke zoologickej je treba spomenúť výskyt mnohých teplomilných druhov, z ktorých niektoré patria medzi vzácne a chránené. Z hmyzu si zasluhuje pozornosť fuzáč Semannotus russicus vývojovo viazaný na staré exempláre jalovca, ktoré sa hojne vyskytujú na úpätí vrchu, ďalej bezkrídla kobylka sága stepná (Saga pedo), modlivka zelená (Mantis religiosa), vidlochvost feniklový (Papilio machaon) a iné.Obdobne aj stavovcom dáva lokalita možnosti existencie. Žijú tu druhy, ktoré sa zachovali u nás z interglaciálov, prípadne teplých období postglaciálu, prispôsobiac sa sekundárnym lesostepiam. Teplé výslnné stráne sú refúgiom termofilných druhov ako napríklad jašterice zelenej (Lacerta viridis), ktorá sa tu vyskytuje v hojnom pocte. Nesporný je ornitologický význam lokality. Už samotný hrad dáva možnosť existencii a hniezdeniu najmä sovám. Bol zaznamenaný i výskyt skaliara pestrého (Monticola saxatilis).

[sphere 4030 anim_after=”1″ autoload]