Stavebná činnosť

Vybavuje:
Ing. Róbert Fraňo
tel: 032/740 10 21
mail:
stavebnyurad@cachtice.sk

 

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

potrebné doklady na vybavenie:
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie pod textom)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu

potrebné doklady na vybavenie:
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie pod textom)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( na stiahnutie pod textom)
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)

– Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:

– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia
– Správny poplatok :  podľa sadzobníka správnych poplatkov – na stiahnutie pod textom

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:

– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( na stiahnutie pod textom)
– Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stiahnutie pod textom)
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
– Správny poplatok: podľa sadzobníka správnych poplatkov – na stiahnutie pod textom

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (na stiahnutie pod textom)
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
– Správny poplatok: podľa sadzobníka správnych poplatkov – na stiahnutie pod textom

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:

– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (na stiahnutie pod textom)
– Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom
– Správny poplatok : podľa sadzobníka správnych poplatkov – na stiahnutie pod textom

Žiadosť o odstránenie stavby:

– Žiadosť o odstránenie stavby (na stiahnutie pod textom)
– Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
– Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
– Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
– Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
– Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
– Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
– Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
– Správny poplatok: podľa sadzobníka správnych poplatkov – na stiahnutie pod textom

Žiadosti na stiahnutie:

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na zmenu v uživani stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o územné rozhodnutie

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadost o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

Žiadost o dodatočné povolenia stavby

Žiadosť o výrub drevín

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV – stavebná činnosť

Adresy vybraných dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Hviezdoslavova 1 (budova Obvodného úradu), 911 01 Trenčín
samostatný radca Daniela NIPČOVÁ, Mgr.
0322451821
Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom
Hviezdoslavova 2254/36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 032 – 7745800
Fax: 032 – 7745814
E-mail: ouzp@nm.ouzp.sk
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s.
1. mája 11
911 01 Trenčín
Oddelenie vyjadrovania k projektovej dokumentácií
032/3262 101, 112, 114
alena.rozborova@tvs.sk
renata.hribikova@tvs.sk
lubomir.balek@tvs.sk
e-mail: tvs@tvs.sk
web: www.tvs.sk
telefón: 032/3262 111
fax: 032/3262 333
ZSE, a.s.
Kontaktné miesto Trenčín
1. mája 13
912 50 Trenčín
+421-(0)32-653 34 91
ok.trencin@zse-energia.sk
Prevádzkový čas:
Pondelok, Streda, Štvrtok: 8.00 – 16.00 h
Utorok, Piatok: 8.00 – 13.00 h
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Podjavorinskej 1975/10,
915 83  Nové Mesto nad Váhom
+421 32 626 5219
www.spp.sk
utorok a piatok 8:00 – 12:00
streda 12:00 – 16:00
Obvodný pozemkový úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel.: 032/6501925-28
Fax: 032/7715699
E-mail: opu.nm@3s.land.gov.sk
E-mail: robert.krocian.pnm@3s.land.gov.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
tel.: 032/6509511 , fax: 032/6521997

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Odborárska 1
Nové Mesto nad Váhom
91541
Tel: 032/7712223, 7718800
Fax: 032/7718800
www.hazz.sk
amsekretariat1@stonline.sk