Konania o povolení odstránenia drevín

OZNÁMENIE

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín
rastúcich mimo les

Číslo konania Dátum

zač.konania

Dátum

zverejnenia

Predmet konania
30/2012 4.1.2012 4.1.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods.3 zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub

1 ks smrek pichľavý strieborný, rastúci na pozemku p.č. 717/2 v k.ú. Čachtice

236/2012 1.3.2012 1.3.2012 zák.č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub

2 ks breza biela, rastúce na parc.č.3005/1,3006.

418/2012 1.3.2012 1.3.2012 zák.č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub

2 ks topoľ čierny, rastúce na parc. č.3005/1

520/2012 6.8.2012 zák.č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub

4 ks borovica hladká, 2 ks javorovec jaseňolistý,3 ks smrek obyčajný, 2 ks javor, 1 ks katalpa bignoviovitá, 4 ks jasene, 3 ks breza, 1 ks orech, 2 ks javor, 2 ks slivka, 1 ks agát biely, krovité porasty na parc.č.: 2563, 2564,2622, 2728/1 v k.ú. Čachtice.