Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o.

Informácie pre žiadateľov

o pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Čachtice

Všeobecné podmienky:

A)      Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizačnú sieť sa môže pripojiť len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, ktorú podpíše s prevádzkovatľom kanalizačnej siete v obci Čachtice – Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o., Malinovského 769, 916 21 Čachtice (ďalej len ČKS), v zmysle §22 ods.1 a §23 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení.

Postup:

1)    Žiadateľ navštívi Zákaznícke centrum spoločnosti ČKS, ktoré je zriadené na Obecnom úrade Čachtice, číslo dverí 17 (úradné dni sú pondelok, utorok, streda a piatok), kde vyplní „Prihlášku na dvádzanie odpadovej vody“

Na Zákaznickom centre tiež predloží podpísanú žiadosť o Ohlásenie drobnej stavby, prípadne ju vyplní priamo v Zákaznickom centre, kde zároveň do predpripraveného situačného plánu zaznačí miesto vyústenia kanalizačných rozvodov z prihlasovanej budovy a trasu pripájacieho kanalizačného potrubia na svojom pozemku.

Pre vypracovanie zmluvy a prípravu potrebných podkladov žiadateľ predloží:

a)      Občiansky preukaz

b)      Kópiu listu vlastníctva pre budovu, ktorá je predmetom žiadosti o pripojenie (vytlacenú z www.katasterportal.sk, ak nemá možnosť prístupu na internet, alebo jej vytlačenia, požiada o teto úkon priamo na Zákaznickom centre)

B)    Pracovník Zákazníckeho centra následne zabezpečí:

1)      Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre predmetnú kanalizačnú prípojku (na základe informácii žiadateľa doplnených do predhotoveného situačného plánu).

2)      Stanovisko technika zodpovedného za prevádzku verejnej kanalizačnej siete

3)      Oznámenie o ohlásení drobnej stavby, ktoré k predmetnej kanalizačnej prípojke vydá Obec Čachtice, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v ktorom budú stanovené podmienky jej realizácie

4)      Podpis Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa

5)      Uvedené bude zabezpečené zvyčajne do 7 pracovných dní

C)    Zmluva, projektová dokumentácia a Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby budú následne odovzdané žiadateľovi /na základe vyzvania na podpis Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd/, pričom po ich obdržaní môže byť daná kanalizačná prípojka zrealizovaná

D)    Pred zasypaním bodu napojenia je nevyhnutné prizvať zodpovedného technického pracovníka prevádzkovaťeľa, ktorý napojenie schváli a vyhotoví preberací protokol.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:

VZOR_zmluva_Občan

VZOR_zmluva_Firma

REKLAMAČNÝ_PORIADOK