Základná škola Čachtice

Základná škola  Štvrtej sednice Tatrína

Školské zariadenie s právnou subjektivitou

Riaditeľ školy:

Mgr. Roman Puchý

Zástupca školy:

Mgr. Milan Šicko

Adresa: Pionierska 351, 916 21 Čachtice

Tel. č.: 032/7787 109

e-mail: riaditel@zscachtice.edu.sk

web: www.zscachtice.edu.sk

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína hospodári s vlastnými  finančnými prostriedkami – prenesené kompetencie.

Súčasťou základnej školy je školský klub detí a školská jedáleň. Školský klub detí a školská jedáleň sú zariadenia bez právnej subjektivity a hospodária s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.