(Slovenský) Úradná tabuľa 2022

VZN č. 9-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice VZN č. 9-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č. 8-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZVZN č. 8-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZ

Návrh VZN o určení výšky mesač.príspevku na činnosť škôl a školských zariadení Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú uhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení
–:sk–>

Úradná tabuľa 2022
Oznámenieoznamenie

pozvanka_25_zastupitelstvo

Zámer zámeny majetku obce a HrabinaZámer zámena Hrabina

Zámer predať majetok obce SickoZámer predať majetok obce Šicko

Zámer predať majetok obce Pánik Zámer predať majetok obce Pánik

Zámer predať majetok obce Juris Zámer predať majetok obce Juris

Zámer predať majetok obce Gablovský Zámer predať majetok obce Gablovský

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa- parcela registra E KN č. 2334 Zámer prenajať majetok obce kamenolom

Návrh všeobecné záväzného nariadenia č. —/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice Návrh o výške mesačného príspevku....

Návrh všeobecné záväzného nariadenia č. —/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia Návrh o určení FP na mzdy a prevádzku na žiaka....

Zmeny a doplnky č.13 UP NMNV Zmeny a doplnky č.13 UP NMNV

Stavebné povolenie Stavebné povolenie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie 2022 Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o nariadení ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o nariadení ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním

Pozvánka na 23 zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čachticiach pozvánka_23

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň Návrh všeobecne záväzného nariadenia o O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené zverejnený na pripomienkovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 Návrh plánu II-polrok 2022

VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice. VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území Obce Čachtice

VZN č.3-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhovisku a trhový poriadok. VZN č.3-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku a trhový poriadok

VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice.VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice

VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa a žiaka školského zariadenia.VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice VZN_ZOS

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok (Trhovisko Čachtice na ul. Malinovského vedľa predajne COOP Jednota ) VZN_trhové miesto _TRH

Návrh Všeobecné záväzného nariadeniia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaníslužieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice VZN_trhové miesta

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa C KN 996 Nájom parcela 996

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice C KN 2557/2 a 2557/4 Predaj 2557

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Čachtice – parcela registra C KN 2556/1 a parcela registra EKN 113/1 – identická podľa geometrického plánu s časťou parcely registra C KN 2556/1 – C KN 2561/5
Pre ostatné súbory kliknite sem
Zverejnenie_zámeru

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa Zámena 126

Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 Rozpoct.opatrenie

VZN_trhové miesto _TRH

VZN_ZOS

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou img20220217_11083413

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa img20220127_13121337

Úradná tabuľa 2021
Úradná tabuľa 2020
Úradná tabuľa 2019
Úradná tabuľa 2018
Úradná tabuľa 2017
Úradná tabuľa 2016

Zámer predať majetok obce Gablovský
Zámer predať majetok obce Gablovský