Konania o povolení odstránenia drevín

man cutting tree
Žiadosť o súhlas s odstránením drevín – tlačivo na stiahnutie


Vybavuje:

Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
mail: sekretariat@cachtice.sk


Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2512, 2513, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.06.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3ks drevina – orech a 1 ks drevina – javor podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 2512 a 2513 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve MG Investment, s.r.o. Nové Město n.V.. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 12.06.2020

Zverejnené dňa:12.06.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín KKN-C PARCELA Č. 1231/1, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.03.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks drevina – orech a 1 ks drevina – breza podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 1231/1 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej církvi, farnosť Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 18.03.2020

Zverejnené dňa:18.03.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín KN-E PARCELA Č. 418 A 419, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 13.03.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny – ovocné stromy a 8 ks dreviny – agát podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-E parcela č. 419 a záhrada KN-E parcela č. 418 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 13.03.2020

Zverejnené dňa:13.03.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Pásztor Marek, duklianska 515/54, Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks
smrek pichľavý, na parc.č. 2313 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 26.02.2020

Zverejnené dňa:26.02.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Dvorský Milan (zástupca vlastníkov bytov v BD s.č. 324, Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 6 ks borovica čierna a 1 ks jedlička na pozemku parc.č. 8155/7 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 27.01.2020

Zverejnené dňa: 27.01.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Makarský Jozef, Mierová 590/3, Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks orech na pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 17.01.2020

Zverejnené dňa: 17.01.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Poľnohospodárske družstvo Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 4 ks borovica, 3 ks lipa a 4 ks breza na pozemku parc.č. 2050/1 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 09.01.2020

Zverejnené dňa: 09.01.2020Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:
Sp. zn. konania: R2017/0114
Žiadateľ: p. Štefan Selecký, Mierová 589,  916 21 Čachtice
Dátum podania žiadosti : 23.02.2017
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 50 ks jaseň mannový, 5 ks agát rastúce na p.č. 3232 EKN a parc. č. 3233 EKN  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.
Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 13.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 24.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0195

Žiadateľ: Ing. Igor Valenta,  916 21 Čachtice 132

Dátum podania žiadosti : 28.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech rastúce na p.č. E 3099/1 a 127 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa a SVP Piešťany.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0098 S2018/00023

Žiadateľ: Obec Čachtice , Malinovského 769, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 31.01.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech vlašský a 1 ks jaseň rastúce na p.č. 2447  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.02.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 01.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/00128 S2018/00039

Žiadateľ: Obec Čachtice , Malinovského 769, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 08.02.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 5ks breza biela, rastúce na p.č. 3005/1  v k.ú. Čachtice (areál Základnej školy), vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 25.02.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 09.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0185

Žiadateľ: Ing.Jakub Krč-Turba, JKT Projekt, Tajovského 236/8, Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 28.02.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech vlašský rastúce na p.č. 913  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0244

Žiadateľ: Súkromná materská škola Čachtice, Malinovského 882

Dátum podania žiadosti : 20.03.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek rastúci na p.č. „E“ 621  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve Obce Čachtice.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 07.04.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 20.03.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0640

Žiadateľ: Mgr. Katarína Poláčková

Dátum podania žiadosti : 15.10.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech vlašský rastúci na p.č. 2177  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 31.10.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 16.10.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0068

Žiadateľ: Cagala Marián

Dátum podania žiadosti : 23.01.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech vlašský rastúci na p.č. 133  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 03.02.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 23.01.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0073

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Dátum podania žiadosti : 25.01.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 4 ks borovica na p.č. 2050/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 05.02.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní: sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 25.01.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/00178

Žiadateľ: Hadbábny Vladimír, Kamence 1160/17, Čachtice

Dátum podania žiadosti : 04.03.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1ks orech na p.č. 733 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 13.03.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní: sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 04.03.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0202

Žiadateľ: Dorušincová Marieta,  Pionierska 404/43, 916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 12.03.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek  a 1 ks tuja rastúce  na p.č. 2522  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 12.03.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0672 SEK-S2019/00234

Žiadateľ: Ing. Peter Steinecker , Hviezdoslavova 974/21, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 11.08.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech, rastúce na p.č. 1156/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 17.08.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 11.08.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0727 SEK-S2019/00253

Žiadateľ: MUDr. Mariana Gregorovičová , Krátka 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 02.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech, rastúci na p.č. 2215 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 7.10.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 03.10.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Žiadateľ: Fačkovec Martin ,Hollého 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 25.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek, rastúci na p.č. 8228/29 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 30.10.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 25.10.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Žiadateľ: Bumbálová Mariana , Lysiná 713/62, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 30.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek, rastúci na p.č. 1763 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve  žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 06.11.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 30.10.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Žiadateľ: Sládek Vladimír, Pionierska 325/6, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 05.11.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech, rastúci na p.č. 2682 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve  žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 12.11.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 06.11.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská