Obchodná verejná súťaž č. 1/2016

Obec Čachtice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na predaj nehnuteľnosti – pozemok parc. reg. „C“ č. 1156/2 v k.ú. Čachtice na ulici Hviezdoslavova v obci Čachtice na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

Vyhlásenie OVS č. 1-2016

Geometrický plán

Kúpna zmluva k OVS 1-2016

Súhlas – osobné údaje