Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vitajte na novej webovej stránke obce Čachtice.

Hlavné úlohy na školský rok 2016/2017

Plán práce MŠ v Čachticiach na školský rok 2016/2017 vychádza z analýzy hodnotenia práce za uplynulý školský rok, z pedagogických a organizačných pokynov  Ministerstva  školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky pre školy a školské zariadenia, zo ŠVP , ŠKVP a z jeho učebných osnov .

Materská škola sa zameriava na optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí a je to hlavným cieľom výchovy a vzdelávania na našej MŠ, počas ktorého budeme využívať prvky zdravého životného štýlu, zameraných na všetky oblasti rozvoja dieťaťa.

 • Plniť  plán aktivít „ Prevencie obezity detí v MŠ“
  Úloha trvalá
 • Plniť plán aktivít „Rozvoj duševného zdravia detí v MŠ“
  Úloha trvalá
 • Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť na zdravú výživu, zdravé potraviny.
  Úloha trvalá

Ďalej sa v tomto školskom roku zameriame:

1. ÚLOHA: V pedagogickom pôsobení na dieťa napomáhať vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok školskej pripravenosti a tak poskytnuť predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku od troch prípadne dvoch do šiestich rokov veku, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 • Skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky s dôrazom na prípravu detí do ZŠ
  posilniť individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou.
  Termín: priebežne
 • Skvalitniť kognitívne a grafomotorické kompetencie dieťaťa predškolského veku pred vstupom do základnej školy.
  Plnenie výkonových štandardov zo ŠKVP
  Termín: trvalo
 • V rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania realizovať pedagogickú diagnostiku aj v I. ,II. a III. triede – u detí dvoch, troch a štyroch, päť rokov.
  Termín: priebežne

2.ÚLOHA: Klásť dôraz na rozvoj komunikačných schopností detí. Pre rozvoj správnej výslovnosti a gramatickej správnosti rečového prejavu dieťaťa budeme plniť:

 • výkonové štandardy zo ŠKVP
  Termín: trvalo
 • Zistiť úroveň výslovnosti 5 – 6 ročných detí.
  Termín: sept. 2016
 • Zaviesť diagnostiku detí s nesprávnou výslovnosťou.
  Termín: priebežne
 • Spolupracovať s rodičmi detí pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti.
  Termín: priebežne
 • Spolupracovať s logopedickou poradňou v Novom Meste nad Váhom.
  Termín: priebežne
 • Práca s pracovnými listami“ Jazýček šikovníček“.
  Termín: priebežne
 • Rozvíjať u deťoch predškolského veku predčitateľskú gramotnosť v záujme efektívneho rozvíjania komunikatívnych kompetencií, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, využívať metódy tvorivej dramatizácie, rozvíjať aktívne slovnú zásobu detí, formovať kladný vzťah detí ku knihe.
  Termín: priebežne

3.ÚLOHA: Na vytvorenie priaznivej socioemocionálnej atmosféry a etického rozvoja budeme realizovať:

 • Výkonové štandardy ŠKVP.
  Termín: trvalo
 • Spoločnými podujatiami pre deti utvárať a rozvíjať kultúrne tradície a národné hodnoty:

Opekanie zemiakov, Termín: september 2016
Rozlúčka s jeseňou, Termín: november 2016
Privítanie Mikuláša, Termín: december 2016
Pečenie medovníkov, Termín: december 2016
Lucia v MŠ, Termín: december 2016
Koledovanie, Termín: december 2016
Tešíme sa na Vianoce, Termín: december 2016
Fašiangový karneval, Termín: február 2017
Rozprávkový deň, Termín: marec 2017
Pálenie Moreny, Termín: marec 2017
Veľkonočná šibačka, Termín: apríl 2017
Deň matiek, Termín: máj 2017
MDD – súťaže, výlety, Termín: jún 2017
Dôstojné rozlúčenie detí s prostredím MŠ, Termín: jún 2017

Účasť detí na divadelných predstaveniach a hudobno-výchovných koncertoch.

4./ ÚLOHA: Pre rozvíjanie telesného pohybového rozvoja detí, rozširovanie foriem pohybových aktivít – uskutočníme:

 • Plnením výkonových štandardov ŠKVP rozpracovaných v mesačných plánoch a pravidelným prevádzaním pohybových a zdravotných cvičení Termín: trvalo
 • Zabezpečiť deťom dostatok pohybu, využiť pobyt vonku na vychádzky do prírody, turistické výlety do okolia dediny.
  Termín: denne

5/ ÚLOHA: Na zvýšenie pozornosti účinnej a neformálnej prevencii sociálno patologických javov u detí budeme uplatňovať:

 • Uplatňovať vo výchove a vzdelávaní tvorivý prístup s využitím variabilných metód vrátane hier zameraných na aktivitu detí, dominantným prostriedkom bude hra.
  Termín: trvalo
 • Zachovávať priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa.
  Termín : trvalo
 • Dbať na účelovosť prostredia, aby dieťa malo možnosť realizovať sa a byť aktívnym
  Termín: trvalo
 • Angažovať do výchovy a vzdelávania v materskej škole aj rodičov detí, hlavne pri besiedkach, pri realizovaní triednych či školských projektoch.
  Termín: priebežne

6/ ÚLOHA: Vo výchove a vzdelávaní budeme akceptovať práva dieťaťa, v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa, formovať základy mravnej výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti.

 • Plniť Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie
  Viesť deti k priateľskému vzťahu k rómskym deťom.
  Termín: trvalo
 • Viesť deti k úcte k starším ľuďom.
  Termín: október 2016
 • Chrániť práva dieťaťa, preferovať partnerský vzťah založený na citlivom a taktnom prístupe k problémom detí a tak predchádzať fyzickému a psychickému týraniu detí.
  Termín: trvalo
 • Venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
  Termín: trvalo
 • Rozvíjať zmysel pre plnenie požiadaviek a vytvárať základy osobnej zodpovednosti.
  Termín: trvalo

7/ ÚLOHA: Podporovanie osobnostného rozvoja detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie budeme uskutočňovať individuálnym prístupom vo výchove a vzdelávaní hlavne:

 • Pri nácvikoch kultúrnych programov na plánované podujatia.
  Termín: priebežne
 • V krúžkových činnostiach:

– výtvarný krúžok – zodpovedná p. uč. van Wingerden Iveta
Termín: 2x za mesiac
– počítačový krúžok – zodpovedná p. uč. van Wingerden I.
Termín: 2x za mesiac
– jazykový krúžok– zodpovedná p.uč. Mgr. Kepshová
Termín: 1x za týždeň
– tanečný krúžok – zodpovedná p.uč. Mgr. Chobotová, Bc. Hevierová.
Termín: 4x za mesiac
– spevácky krúžok – zodpovedná p.uč. Mgr. Mihová
Termín: 4x za mesiac

8/ ÚLOHA: Rozvíjať a podporovať u detí prvky environmentálnej výchovy ako prierezovú tému ju implementovať v plánoch výchovy a vzdelávania s dôrazom k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny,čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu,separácie odpadov.

Termín: priebežne

9/ÚLOHA: Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského veku využívať stratégie výchovy a vzdelávania prepojené so životom. Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov k prezentovaniu zručnosti, návykov a skúseností. Vo výchove a vzdelávaní uplatňovať princíp aktivity detí, podporovať experimentovanie a bádanie detí, stimulovať rozvoj tvorivosti, využívať problémové učenie, vytvárať priestor na hodnotenie a podporovať sebahodnotenie detí.

Termín: trvalo

10./ÚLOHA: Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť vo svojich výchovno-vzdelávacích cieľoch obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách.

Zodpovedné: všetky p.učiteľky
Termín: trvalo

11/ÚLOHA: Utvárať poznatky o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám. Utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu- využiť dopravné ihriská.

 • Návšteva dopravného ihriska vo Vrbovom.
  Termín: apríl 2017
 • Pri pobyte vonku- vychádzkach, výletoch, exkurzií používať reflexné vesty pre deti i p. učiteľky, používať terčíky.
  Termín: trvalo
 • V vzdelávacích aktivitách, v hrových aktivitách, využívať pomôcky dopravnej výchovy.
  Termín: priebežne
 • Beseda s príslušníkmi Policajného zboru.
  Termín: apríl, jún 2017
 • Využívať publikáciu Želkova škôlka na možnosť spolupráce s príslušníkmi železničnej polície Policajného zboru.
  Termín: priebežne

12/ÚLOHA: Podporovať rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí, prezentovať sa prostredníctvom svojho webového sídla.

 • Počítačový krúžok pre deti
  Termín: harmonogram PK
 • Prezentovať aktivity MŠ cez internetovú stránku obce
  Termín: priebežne