Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vitajte na novej webovej stránke obce Čachtice.

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Poslaním materskej školy je podporovanie osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjanie schopností a zručností, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie. Materská škola pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Vlastné ciele materskej školy

 • podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí,
 • využívaním miestnosti na pohybové a relaxačné cvičenia podporovať zdravý rast a psychosomatický vývin detského organizmu,
 • využívaním vychádzok do prírodného prostredia v okolí MŠ rozvíjať motorické schopnosti detí, vzťah k prírodnému prostrediu, ako aj  k vlastnému regiónu,
 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí,
 • utvárať a rozvíjať kultúrne tradície a národné hodnoty,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, viesť deti k spolupráci a k vytváraniu pozitívnej socio-emocionálnej klímy MŠ cez spoločné podujatia (vystúpenie pre starých rodičov, púšťanie šarkanov, pečenie zemiakov, aranžovania z prírodnín, príchod sv. Mikuláša, Štedrý večer v MŠ, fašiangový karneval,… )
 • záujmovými krúžkami podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa (anglický jazyk, tanečný, výtvarný, spevácky a počítačový krúžok)
 • obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (tradície pri štedrovečernom stole, zvyky na Fašiangy, pálenie Moreny, Veľkonočné zvyky a tradície),
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti ,
 • poznať kultúrne tradície našich predkov,
 • posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám.