Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vitajte na novej webovej stránke obce Čachtice.

Vlastné zameranie materskej školy

Materská škola je zameraná na rozvoj zdravia ako telesného, duševného a sociálneho blaha , ale aj rozvoj národného a kultúrneho povedomia.

V prvom rade MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí vytváraním pozitívnej socio-emocionálnej klímy školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť v priebehu celého dňa sa uskutočňuje v kvalitnom edukačnom prostredí MŠ, ktoré zabezpečuje :

  • rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa,
  • rozvoj a obhajobu princípov predškolskej pedagogiky v prospech dieťaťa,
  • dodržiavanie práv dieťaťa,
  • dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými (deti, učitelia, rodičia, zamestnanci školy),
  • ústretovosť k primeraným požiadavkám dieťaťa (podpora samostatnosti, obdobie vzdoru, obdobie osamostatňovania sa „ ja sám“),
  • starostlivosť o sebaúctu dieťaťa,
  • hodnotenie dieťaťa orientované na pokrok v činnostiach dieťaťa,
  • tvorivú atmosféru a klímu vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Nadanie a talent detí rozvíjame v speváckom, tanečnom ,výtvarnom a literárno-dramatickom krúžku. V týchto krúžkoch sa deti zameriavajú na rozvoj a prezentáciu ľudových tradícií v rámci školských i obecných osláv.

Materská škola sa zameriava na optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí aj z hľadiska telesného zdravia. Materská škola má vytvorenú miestnosť na pohybové a relaxačné cvičenia, ktorá vytvára bezpečný priestor aj na rozvoj pohybových schopností a zručností. Je dobre vybavená náčiním aj náradím na cvičenie.

Deti majú v spolupráci s obcou možnosť využívať aj veľkú telocvičňu, ktorá je súčasťou budovy. Ako aj multifunkčné ihriská v areály Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína. Telesné zdravie rozvíjame aj častými turistickými vychádzkami do blízkeho okolia (hrad, priehrada, do doliny, k potoku, do sadov a vinohradov,….). V rámci zdravej výživy máme stanovený jeden deň v týždni bez sladkostí „Deň bez sladkostí v MŠ“ v spolupráci so školskou jedálňou a zákonnými zástupcami detí.

Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky – poznávanie histórie Čachtíc  (Čachtický hrad, kaštieľ – múzeum čachtickej histórie, kostol, podzemie, historický význam uzákonenia spisovnej slovenčiny Spolku Tatrín), poznávanie tradícií prostredníctvom ľudovej slovesnosti, zvykov (fašiangy, Pálenie Moreny), či tradičných remesiel (vystúpenia a spolupráca so starými rodičmi), ale aj aktívnym životom v obci sledovaním diania v obci a spoločnými podujatiami. V priestoroch materskej školy je celoročne vytvorený a aktualizovaný aj regionálny kútik.