VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Registratúrny poriadok

Staršie:

Prijaté v roku 2011:

Prijaté v roku 2012:

Prijaté v roku 2014:

Prijaté v roku 2015:

Prijaté v roku 2016:

Prijaté v roku 2017:

Prijaté v roku 2018:

VZN č.4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
img20191217_07123274

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22320010214190

Prijaté v roku 2020:

SKMBT_22320031908440

SKMBT_22320032011440