VZN

Dodatok č. 8 k VZN č. 6/2020 Školstvo SKMBT_22320073106580

Všeobecné záväzné nariadenia

Registratúrny poriadok

Staršie:

Prijaté v roku 2011:

Prijaté v roku 2012:

Prijaté v roku 2014:

Prijaté v roku 2015:

Prijaté v roku 2016:

Prijaté v roku 2017:

Prijaté v roku 2018:

VZN č.4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
img20191217_07123274

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22320010214190

Prijaté v roku 2020:

VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice
vzn1-2020

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov
SKMBT_22320031908440

Dodatok č.7 k VZN Obce Čachtice č. 6/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice
SKMBT_22320032011440

Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní
smernica1-2020