Zber komunálneho a separovaného odpadu

Otváracie hodiny dočasného Zberného dvora „Pastierňa“

 • Pondelok 8:00 – 15:00
 • Utorok 7:00 – 15:00
 • Streda 09:00 – 17:00
 • Štvrtok 8:00 – 14:00
 • Piatok 7:00 – 14:00
 • Sobota 8:00 – 12:00

V zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:

 • Plasty
 • Papier a lepenka
 • Tetrapaky
 • Sklo
 • Elektroodpad
 • Objemný odpad – nábytok, matrace, sedačky, …
 • Použitý kuchynský olej
 • Nebezpečný odpad
 • Kovy
 • Pneumatiky
 • Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene od fyzických osôb

Za Poplatok sa zberá:

 • Drobný stavebný odpad ( 5,00 €/100 kg )
  ( na základe Dodatku č. 2 k VZN 6/2016)

 • Stavebný odpad

  Jedným zo subjektov so súhlasom na uloženie výkopovej zeminy ( zemina a kamenivo ) a stavebnej sute ( zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky ) je spoločnosť Kameňolomy s.r.o., vo výrobni Čachtice ( info: 032 / 74 06 440 ; 0903 224 661 )

VZN č.1/2012 O nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce Čachtice.

Zber komunálneho odpadu:

Zber komunálneho odpadu v obci Čachtice prebieha v spolupráci so spol. Marius Pedersen a.s., v dvojtýždňových intervaloch, pričom odpad sa zberá vždy v nepárny týždeň roka v pondelok a utorok.
( Pozor na nesprávne číslovanie týždňov v mnohých kalendároch! )

Pondelok: Železničná, Urbanovského, Medzihorská, Na doline, Revolučná, Kúria, Podzámska, Malinovského, Pionierska, Slnečná, 1. Mája, L.Novomeského, Duklianska, Mierová, M. Uhra

Utorok: Malinovského, Záhradná, Družstevná, Lysiná, Špitálska, Osloboditeľov, Teplica, Zemiansky Kút, Hviezdoslavova, Komárno, Želovany, Kamence, Ľ. Podjavorinskej, Fraňa Kráľa

Zber separovaného odpadu

Zber vyseparovaného odpadu zabezpečuje fi Marius Pedersen a Obec Čachtice pravidelným zvozom papiera a plastov spred domácností a prostredníctvom Zberného dvora na ulici Družstevná (pri Pastierni).

Kalendár zvozu plastov a papiera na rok 2019.

 • plasty: 10.4., 22.5., 3.7., 14.8., 25.9., 6.11., 18.12.2019
 • papier a použitý olej: 9.5., 26.6., 7.8., 18.9., 30.10., 11.12.2019
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v zmysle zákona č.329/2018 Z.z.
 • úroveň separácie