Základná umelecká škola Čachtice


O škole

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili tieto odbory :

  • HUDOBNÝ ODBOR
  • VÝTVARNÝ ODBOR
  • LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR

musicHudobný odbor  ponúka komplexné hudobné vzdelanie , vyučuje sa  so zreteľom na individuálny prístup k žiakovi . Vyučovanie prebieha  v prípravnom a základnom štúdiu. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov.  Pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia je možnosť pokračovať v štúdiu pre dospelých. Štúdium pre dospelých je určené  aj  pre začiatočníkov.

Žiaci hudobného odboru  sa aktívne zapájajú do súťaží, do diania v obci,  vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach , verejných a interných koncertoch, besiedkach.

Učitelia hudobného odboru :
Mgr. art. Martin Fačkovec  – klavír, keyboard, gitara, bicie
Jaroslav Horvát  DiS. art. – klavír
Marek Lacko DiS. art.  – dychové nástroje , keyboard
Mgr.  Iveta Lišková  – akordeón
Mgr. Eva Směřičková – spev, klavír
Juraj Vlček DiS. art.  – dychové nástroje, gitara
Júlia Vlčková DiS. art. – hudobná náuka
Mgr. art. Mária Volárová  – klavír
Bc. Ondrej Šprtka – gitara 
Denisa Srogončíková  DiS. art. – klavír  (elokované pracovisko Podolie) 


art

Výtvarný odbor umožňuje rozvíjanie talentu, každá snaha , dobrý nápad sa prejaví  v prácach, ktoré sú originálom . Preto sa tento odbor teší veľkému záujmu. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent rôznymi typmi výtvarných techník. Vo výtvarnom odbore sa vyučuje kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie. Pretože škola má k dispozícii vypaľovaciu  pec a hrnčiarsky kruh, je možné venovať sa keramike. Práve tieto výtvarné práce bývajú ozdobami výstav nielen v priestoroch umeleckej školy , ale aj v obci.

Vo výtvarnom odbore vyučuje Mgr. Iveta Lišková.


drama

Literárno – dramatický odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou  hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Okrem nej sa primeraná pozornosť venuje aj slovesnosti, prednesu a pohybovej výchove.

Práve v tomto odbore sa deti učia milovať materinskú reč, učia sa pracovať s knihou. Ich tvorivá aktivita sa potom prejavuje v ich účinkovaní nielen na interných, ale aj na verejných podujatiach školy.

Vyučovanie prebieha v samostatnej priestrannej koncertnej sále školy, s primeraným potrebným vybavením.

V literárno – dramatickom odbore vyučuje Mgr. Veronika Cagalová.