ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na 23 zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čachticiach pozvánka_23

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň Návrh všeobecne záväzného nariadenia o O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené zverejnený na pripomienkovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Návrh : Záverečný účet obce N Á V R H Záverečný účet obce za rok 2021

Rozpočtové opatrenie 3/2022 Rozpočt. opatrenie č. 2

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 Návrh plánu II-polrok 2022

VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice. VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území Obce Čachtice

VZN č.3-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhovisku a trhový poriadok. VZN č.3-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku a trhový poriadok

VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice.VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice

VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa a žiaka školského zariadenia.VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice VZN_ZOS

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok (Trhovisko Čachtice na ul. Malinovského vedľa predajne COOP Jednota ) VZN_trhové miesto _TRH

Návrh Všeobecné záväzného nariadeniia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaníslužieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice VZN_trhové miesta

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa C KN 996 Nájom parcela 996

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice C KN 2557/2 a 2557/4 Predaj 2557

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Čachtice – parcela registra C KN 2556/1 a parcela registra EKN 113/1 – identická podľa geometrického plánu s časťou parcely registra C KN 2556/1 – C KN 2561/5
Pre ostatné súbory kliknite sem
Zverejnenie_zámeru

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa Zámena 126

Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 Rozpoct.opatrenie

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou img20220217_11083413

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa img20220127_13121337

Rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby – Rodinný dom – Čachtice Nivy – novostavbaRozhodnutie

Okresný úrad Trenčín – odbor opravných prostriedkov – RozhodnutieRozhodnutie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia návrh skola sukr

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadenínávrh skola sukr

VZN Obce Čachtice č. 9/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice DOC221221-22122021155710

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov za účelom výstavby garážíOVS na predaj nehnuteľností - pozemkov za účelom výstavby garáží
Kúpna zmluva č.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – obecného trhoviska na Malinovského ul.OVS Prenájom nehnuteľnosti - obecného trhoviska
Zmluva – Trh

Návrh plánu kontrolnej činnosti Návrh plánu kontrolnej činnosti na I-polrok 2022

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v Obci Čachtice VZN 2021 o výške mes.príspevku na čiast.úhradu nákladov na činnosť škôl a sšl.zariadení

Oznámenie o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miesnetho zisťovania – Rodinný dom
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
!–:sk–>
Návrh internej smernice Návrh Internej smernice 211_2021

Návrh VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v Obci Čachtice SKMBT_22321110209590

VZN č. 7/2021o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služiebna území Obce Čachtice VZN-č.-07-2021-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode

VZN č.6/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice VZN č. 6-2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa img20211005_08283730

SKMBT_22321092809060

Návrh VZN../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkynávrh VZN

Kolaudačné rozhodnKolaudačné rozhodnutie
utie líniovej stavby – Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN

Návrh VZN O určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice

SKMBT_22321090810580

SKMBT_22321090609030

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NNOznámenie o začatí kol konania a nar. ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia banskej činnosti – čiastočnej likvidácie lomu v dobývacom priestore Čachtice na roky 2021-2030Oznámenie o začatí konania

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021 Rozpočtové-opatrenie-č.-2-2021

Návrh – Záverečný účet obce za rok 2020N Á V R H Záverečný účet obce za rok 2020

Návrh VZN o podmienkach predaja na trhových miestach – Návrh VZN - o podmienkach predaja na trh.miestach

Navrh VZN Trhový poriadok – Návrh VZN - Trhový poriadok

ZVEREJNENIE ZÁMERU odkúpiť hnuteľný majetokZverejnenie zámeru odkúpenia oplotenia

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA C KN 3005/4 a C 3005/11Zverejnenie zámeru zámeny parcela registra C KN 3005_4 a 3005_11

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA C Kn 1258 a C KN 1259/5Zverejnenie zámeru zámeny Parcela registra C KN 1258 a C KN 1259_5

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA C Kn 1258 a C KN 1257/1 Zverejnenie zámeru zámeny Parcela registra C KN 1258 a C KN 1257_1

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa C KN 881/2 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - C KN 881_2

Návrh VZN../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkynávrh VZN...._2021 pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky

Návrh VZN – názvy ulícDOC140621-14062021160301

DOC140621-14062021160809

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – zmena termínuRozhodnutie
dokončenia stavby -Novostavba RD

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach Formulár – Výberové konanie bezúhonnosť PGZVýberové-konanie-na-riaditeľa-ZŠŠST-Čachtice

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“Rozsah hodnotenia

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Chodník popri ceste II/504, ČastkovceÚzemné rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby – Novostavba rodinného domuOznámenie o začatí konania o zmene stavby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – Rodinný dom s.č. 269
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

OVS oznam-3
Predaj majetku vo vlastníctve obce Čachtice : parcely registra C KN 2447/2 a 2447/6 PDF Embedder requires a url attributeOVS oznam
OVS-pozemky
Geometrický plan
Návrh _kupna zmluva

OVS oznam
Predaj majetku vo vlatníctve obce Čachtice : parcely registra C KN 2511/3, 2510/3, 2509/3 OVS oznam-3
title=“oznam OVS“] GP_1
návrh kúpnej zmluvy
GP_2
OVS-pozemok_bytový dom

Kolaudačné rozhodnutie líniovej stavby:“Čachtice, Draplák, zakabelizovanie – VN, VNK, VNVKR Čachtice,Draplák

Oznámenie – Oznámenie o začatí územného konania
začatie územného konania stavby: „Chodník popri ceste II/504 v km 58,623-58,687, Častkovce

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Pripojenie z komunikácie II/504 na areál spoločnosti KJG a.s. Čachtice“Územné rozhodnutie - KJG

DOC170321-17032021125330

Interná smernica zo dňa 1. marca 2021 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Čachtice Interná smernica zo dňa 1. marca 2021 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné úče ly Obce Čachtice

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice

Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice

Daňový úrad TrenčínDaňový úrad - Verejná vyhláška
, Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejné obstarávanie Zákazka s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na ul. Osloboditeľov v obci Čachtice – 2. etapa DOC250221-25022021140148-1

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – Odbor starostlivosti o životné prostredie – Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania – Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom“ZaD k ÚP

Oprava čísla uznesenia Oprava uznesenia-1
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie miestneho zisťovania stavby: „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie – VN, VNK, VNVDOC080221-08022021125657

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku ma činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice DOC250121-25012021141231

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín DOC100121-10012021191227

VZN č. 5/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čachtice VZN č.52020

VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi SKMBT_22320121713560

VZN č. 6/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku na území obce Čachtice SKMBT_22320121710120

VZN č. 7/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj a stanovení sadzieb poplatku v obci Čachtice img20201217_09355701

Verejná vyhláška SKMBT_22320121014580

Verejná vyhláška SKMBT_22320121011100

Rozhodnutie povolenie stavby Miestna komunikácia Čachtice Malinovského obj. SO 02, SO 03 a SO 04 podľa výsledku vodoprávneho konania Rozhodnutie

Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania líniové stavby „Pripojenie komunikácie II/504 na areál spoločnosti KJG a.s. Čachtice“ DOC141220-14122020101108

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov. Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili je k nahliadnutiu na obecnom úrade. SKMBT_22320120112010

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov. Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenieužívacích práv k lesným pozemkom je k nahliadnutiu na obecnom úrade. SKMBT_22320120111440

Návrh programového rozpočtu obce Čachtice na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 – 2023
*po kliknutí na odkaz dostupné dokumenty na stiahnutie

Predaj pozemkov vo vlastníctve obce – OVS
*po kliknutí na odkaz dostupné dokumenty na stiahnutie

Návrh plánu I-polrok 2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Návrh VZN prevádzkový poriadok cintorínov a domu smútku Prevádzkový poriadok Cintorínov a DS

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi dopadmi a drobnými stavebnými odpadmi NÁVRH+5-2020+VZN+o+nakladaní+s+komunálnym+odpadom+a+drobným+stavebným+odpadom 1

Návrh VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj a stanovení sadieb poplatku v Obci Čachtice img20201130_09471626

Zverejnenie zámeru priameho predaja geometrický plán
Vzor _cenova_ponuka _ FO
Vzor _cenova_ponuka _ PO
Zverejnenie zámeru priameho predaja _ C KN 2729_1

Zverejnenie zámeru priameho predaja Geometrický plan
Vzor _cenova_ponuka _ FO
Vzor _cenova_ponuka _ PO
Zverejnenie zámeru priameho predaja _ C KN 2447_7

Verejná vyhláška Dobývací priestor kameňolomy Čachtice OBU__v_Prievidzi_oznamenie_557-2420-III_Vr-2020__formou_verejnej_vyhlasky_o_zacati_spravneho_koania_vo_veci_povolenia_banskej_cinnosti_v_DP_Cachtice_pre_CRH_a.s._Slovensko_

Verejná vyhláška pre vlastníkov poľovných pozemkov – Hrušové – Bzince SKMBT_22320112514280

Rozhodnutie o povolení realizácie vodnej stavby
SKMBT_22320111308270

Zakázka s nízkou hodnotou Kanalizácia Čachtice, Podzámska ulica
Zakázka-s-nízkou-hodnotou-Kanalizácia-Čachtice-Podzámska-ulica

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Terenne upravy DP umienena v k.u. Cachtice
oznamenie

Plán údržby mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko – 3. časť

SKMBT_22320100208430

Plán údržby mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko – 2. časť
SKMBT_22320100208430

Plán údržby mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko – 1. časť
SKMBT_22320100208420

Rozhodnutie „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Bzince pod Javorinou
SKMBT_22320100208210

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konaniaOznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_a_upustenie_od_ustneho_konania

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – OSŽP- Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č. 12 ÚPN-SÚ) Nové Mesto nad Váhom – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentuSKMBT_22320090912340

Mesto Nové Mesto nad Váhom – Stavebné povolenie – stavba „Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN“SKMBT_22320082411100

ZaD č.3 ÚPN-SÚ Považany – oznámenie o prerokovaní návrhu podľa § 22 stavebného zákona a žiadosť o stanoviskoSKMBT_22320081810520

Stavebné povolenie – zmena časti líniovej stavby „Priechody pre chodcov na št. ceste II/504 v obci Čachtice, týkyjúca sa doplnenia drobnej stavby – Prístrešku – autobusová zastávka.
SKMBT_22320081810300

SKMBT_22320073111210

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN SKMBT_22320072911060

Dodatok č. 8 k VZN č. 6/2012 Dodatok č.8 k VZN č. 6-2012
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu – zmenu časti líniovej stavby „Priechody pre chodcov na št. ceste II/504 v obci Čachtice“, týkajúcu sa doplnenia drobnej stavby – Prístrešku – autobusová zastávka. SKMBT_22320071507530

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade „Hliník IV“ v KU Čachtice. Projekt je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Čachticiach do 17.6.2020.SKMBT_22320060214530

SKMBT_22320060211040
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Záhradkárska osada, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete nn
SKMBT_22320060211050
Oznámenie o vstupe na pozemok – Stavba TN-Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK, VNV

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou SKMBT_22320060113220

SKMBT_22320060113220

Obec Čachtice ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu – Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou. Správa je zverejnená na stránke: http://www.enviroportal.sk/eia a na webovej stránke obce https://www.obecbzince.sk/sk/.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 12.6.2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. SKMBT_22320052809420

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Nové Mesto nad Váhom. Dokumentácia je zverejnená na stránke: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-3. Písomné pripomienky môžete zasielať na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, do 24.6.2020.SKMBT_22320052513500

Obec Čachtice ako dotknutá obec upozorňuje občanov obce Čachtice, že na stránke: http://eia.enviroportal.sk/eia a na linke: https://1drv.ms/u/s!AsIXdcXU2y-hk9IzutztvdsQ3NTmdw?e=WkKqxu sú zverejnené Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu sídelného útvaru obce Považany. Svoje písomné pripomienky môžete doručiť na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom do 8.6.2020.SKMBT_22320052509172

Obec Čachtice ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja. Správa je zverejnená na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 12.6.2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. SKMBT_22320052510300

Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 6/2012 – 2 o určení výšky fin. prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, ŠKD a SMŠ Návrh dodatku č.8 k VZN č.6-2012 – 2

Návrh VZN č. 3/2020 – o obmedzení hazardných hier na území obce Čachtice
N-VZN3-2020

SKMBT_22320042010010
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie ústneho pojednávania líniovej stavby „Záhradkárska osada, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete nn“

SKMBT_22320033113240
Projekt pozemkových úprav – Hliník IV, Čachtice
SKMBT_223200305152801
Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čachtice č. 6/2012″

SKMBT_22320030509210
Oznámenie o vstupe na pozemok – Stavba „TN-Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK, VNV“

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov img20200304_15485223

SKMBT_22320030416180
VZN č. 1/2020 – O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

SKMBT_22320021713500
Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania stavby „Predĺženie kanalizácie, Podzámska ulica, Čachtice“

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov img20200207_09112636

SKMBT_22320020509300
Návrh – Smernica obce Čachtice č. 1/2020 o verejnom obstarávaní

SKMBT_22320020508570
Návrh VZN č. 1/2020 – O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

Návrh dodatku č.7 VZN č. 6-20128.1.2020 Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 6/2012 O určení výšky finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ href=“/media/2020/01/Návrh-dodatku-č.7-VZN-č.-6-2012.docx“>Návrh dodatku č.7 VZN č. 6-2012
SKMBT_22319121908490
Stavebné povolenie – zmena líniovej stavby pred dokončením „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK-VNV“

17.12.2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22319121711130

29.11.2019  Návrh programového rozpočtu Obce Čachtice na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022SumarProgramový rozpočet Obce Čachtice na roky 2020 , 2021-2022
RozpocetProgramovyObecNavrh2020
RozpocetObecNavrh2020

29.11.2019 Návrh VZN k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22319112911530

21.11.2019 VZN č. 4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi img20191121_14455802

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania líniovej stavby „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK,VNV“SKMBT_22319111811580

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – RozhodnutieSKMBT_22319110712100

img20191024_12565305

SKMBT_22319101807060

Stavebné povolenie – Marek Vido a Simona Fabianová
SKMBT_22319101112000
Stavebné povolenie „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Čachtice“

Úradná tabuľa 2019  |  Úradná tabuľa 2018  |  Úradná tabuľa 2017  |  Úradná tabuľa 2016


PHSR Čachtice 2019-2025
SKMBT_22319121711130