ÚRADNÁ TABUĽA

SKMBT_22320073111210

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN SKMBT_22320072911060

Dodatok č. 8 k VZN č. 6/2012 Dodatok č.8 k VZN č. 6-2012
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu – zmenu časti líniovej stavby „Priechody pre chodcov na št. ceste II/504 v obci Čachtice“, týkajúcu sa doplnenia drobnej stavby – Prístrešku – autobusová zastávka. SKMBT_22320071507530

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade „Hliník IV“ v KU Čachtice. Projekt je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Čachticiach do 17.6.2020.SKMBT_22320060214530

SKMBT_22320060211040
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Záhradkárska osada, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete nn
SKMBT_22320060211050
Oznámenie o vstupe na pozemok – Stavba TN-Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK, VNV

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou SKMBT_22320060113220

SKMBT_22320060113220

Obec Čachtice ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu – Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou. Správa je zverejnená na stránke: http://www.enviroportal.sk/eia a na webovej stránke obce https://www.obecbzince.sk/sk/.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 12.6.2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. SKMBT_22320052809420

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Nové Mesto nad Váhom. Dokumentácia je zverejnená na stránke: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-3. Písomné pripomienky môžete zasielať na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, do 24.6.2020.SKMBT_22320052513500

Obec Čachtice ako dotknutá obec upozorňuje občanov obce Čachtice, že na stránke: http://eia.enviroportal.sk/eia a na linke: https://1drv.ms/u/s!AsIXdcXU2y-hk9IzutztvdsQ3NTmdw?e=WkKqxu sú zverejnené Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu sídelného útvaru obce Považany. Svoje písomné pripomienky môžete doručiť na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom do 8.6.2020.SKMBT_22320052509172

Obec Čachtice ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja. Správa je zverejnená na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 12.6.2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. SKMBT_22320052510300

Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 6/2012 – 2 o určení výšky fin. prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, ŠKD a SMŠ Návrh dodatku č.8 k VZN č.6-2012 – 2

Návrh VZN č. 3/2020 – o obmedzení hazardných hier na území obce Čachtice
N-VZN3-2020

SKMBT_22320042010010
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie ústneho pojednávania líniovej stavby „Záhradkárska osada, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete nn“

SKMBT_22320033113240
Projekt pozemkových úprav – Hliník IV, Čachtice
SKMBT_223200305152801
Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čachtice č. 6/2012″

SKMBT_22320030509210
Oznámenie o vstupe na pozemok – Stavba „TN-Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK, VNV“

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov img20200304_15485223

SKMBT_22320030416180
VZN č. 1/2020 – O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

SKMBT_22320021713500
Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania stavby „Predĺženie kanalizácie, Podzámska ulica, Čachtice“

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov img20200207_09112636

SKMBT_22320020509300
Návrh – Smernica obce Čachtice č. 1/2020 o verejnom obstarávaní

SKMBT_22320020508570
Návrh VZN č. 1/2020 – O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

Návrh dodatku č.7 VZN č. 6-20128.1.2020 Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 6/2012 O určení výšky finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ href=“/media/2020/01/Návrh-dodatku-č.7-VZN-č.-6-2012.docx“>Návrh dodatku č.7 VZN č. 6-2012
SKMBT_22319121908490
Stavebné povolenie – zmena líniovej stavby pred dokončením „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK-VNV“

17.12.2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22319121711130

29.11.2019  Návrh programového rozpočtu Obce Čachtice na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022SumarProgramový rozpočet Obce Čachtice na roky 2020 , 2021-2022
RozpocetProgramovyObecNavrh2020
RozpocetObecNavrh2020

29.11.2019 Návrh VZN k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22319112911530

21.11.2019 VZN č. 4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi img20191121_14455802

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania líniovej stavby „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK,VNV“SKMBT_22319111811580

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – RozhodnutieSKMBT_22319110712100

img20191024_12565305

SKMBT_22319101807060

Stavebné povolenie – Marek Vido a Simona Fabianová
SKMBT_22319101112000
Stavebné povolenie „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Čachtice“

Úradná tabuľa 2019  |  Úradná tabuľa 2018  |  Úradná tabuľa 2017  |  Úradná tabuľa 2016


PHSR Čachtice 2019-2025
SKMBT_22319121711130