Úradná tabuľa 2019

Úradná tabuľa 2019

29.11.2019 Návrh VZN k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22319112911530

21.11.2019 VZN č. 4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi img20191121_14455802

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania líniovej stavby „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK,VNV“SKMBT_22319111811580

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – RozhodnutieSKMBT_22319110712100

img20191024_12565305

PHSR Čachtice 2019-2025

SKMBT_22319101807060

Stavebné povolenie – Marek Vido a Simona Fabianová
SKMBT_22319101112000
Stavebné povolenie „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Čachtice“