Úradná tabuľa 2020

Úradná tabuľa 2020

VZN č. 5/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čachtice VZN č.52020

VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi SKMBT_22320121713560

VZN č. 6/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku na území obce Čachtice SKMBT_22320121710120

VZN č. 7/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj a stanovení sadzieb poplatku v obci Čachtice img20201217_09355701

Verejná vyhláška SKMBT_22320121014580

Verejná vyhláška SKMBT_22320121011100

Rozhodnutie povolenie stavby Miestna komunikácia Čachtice Malinovského obj. SO 02, SO 03 a SO 04 podľa výsledku vodoprávneho konania Rozhodnutie

Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania líniové stavby „Pripojenie komunikácie II/504 na areál spoločnosti KJG a.s. Čachtice“ DOC141220-14122020101108

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov. Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili je k nahliadnutiu na obecnom úrade. SKMBT_22320120112010

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov. Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenieužívacích práv k lesným pozemkom je k nahliadnutiu na obecnom úrade. SKMBT_22320120111440

Návrh programového rozpočtu obce Čachtice na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 – 2023
*po kliknutí na odkaz dostupné dokumenty na stiahnutie

Predaj pozemkov vo vlastníctve obce – OVS
*po kliknutí na odkaz dostupné dokumenty na stiahnutie

Návrh plánu I-polrok 2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Návrh VZN prevádzkový poriadok cintorínov a domu smútku Prevádzkový poriadok Cintorínov a DS

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi dopadmi a drobnými stavebnými odpadmi NÁVRH+5-2020+VZN+o+nakladaní+s+komunálnym+odpadom+a+drobným+stavebným+odpadom 1

Návrh VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj a stanovení sadieb poplatku v Obci Čachtice img20201130_09471626

Zverejnenie zámeru priameho predaja geometrický plán
Vzor _cenova_ponuka _ FO
Vzor _cenova_ponuka _ PO
Zverejnenie zámeru priameho predaja _ C KN 2729_1

Zverejnenie zámeru priameho predaja Geometrický plan
Vzor _cenova_ponuka _ FO
Vzor _cenova_ponuka _ PO
Zverejnenie zámeru priameho predaja _ C KN 2447_7

Verejná vyhláška Dobývací priestor kameňolomy Čachtice OBU__v_Prievidzi_oznamenie_557-2420-III_Vr-2020__formou_verejnej_vyhlasky_o_zacati_spravneho_koania_vo_veci_povolenia_banskej_cinnosti_v_DP_Cachtice_pre_CRH_a.s._Slovensko_

Verejná vyhláška pre vlastníkov poľovných pozemkov – Hrušové – Bzince SKMBT_22320112514280

Rozhodnutie o povolení realizácie vodnej stavby
SKMBT_22320111308270

Zakázka s nízkou hodnotou Kanalizácia Čachtice, Podzámska ulica
Zakázka-s-nízkou-hodnotou-Kanalizácia-Čachtice-Podzámska-ulica

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Terenne upravy DP umienena v k.u. Cachtice
oznamenie

Rozhodnutie

Geometrický plan

SKMBT_22320111308270

SKMBT_22320100208450

Plán údržby mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko – 3. časť

SKMBT_22320100208430

Plán údržby mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko – 2. časť
SKMBT_22320100208430

Plán údržby mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja – záverečné stanovisko – 1. časť
SKMBT_22320100208420

Rozhodnutie „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Bzince pod Javorinou
SKMBT_22320100208210

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konaniaOznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_a_upustenie_od_ustneho_konania

SKMBT_22320090912340

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – OSŽP- Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č. 12 ÚPN-SÚ) Nové Mesto nad Váhom – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentuSKMBT_22320090912340

Mesto Nové Mesto nad Váhom – Stavebné povolenie – stavba „Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN“SKMBT_22320082411100

ZaD č.3 ÚPN-SÚ Považany – oznámenie o prerokovaní návrhu podľa § 22 stavebného zákona a žiadosť o stanoviskoSKMBT_22320081810520

Stavebné povolenie – zmena časti líniovej stavby „Priechody pre chodcov na št. ceste II/504 v obci Čachtice, týkyjúca sa doplnenia drobnej stavby – Prístrešku – autobusová zastávka.
SKMBT_22320081810300

SKMBT_22320073111210

SKMBT_22320072911060

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN SKMBT_22320072911060

Dodatok č. 8 k VZN č. 6/2012 Dodatok č.8 k VZN č. 6-2012
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu – zmenu časti líniovej stavby „Priechody pre chodcov na št. ceste II/504 v obci Čachtice“, týkajúcu sa doplnenia drobnej stavby – Prístrešku – autobusová zastávka. SKMBT_22320071507530

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade „Hliník IV“ v KU Čachtice. Projekt je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Čachticiach do 17.6.2020.SKMBT_22320060214530

SKMBT_22320060211040
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – Záhradkárska osada, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete nn
SKMBT_22320060211050
Oznámenie o vstupe na pozemok – Stavba TN-Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK, VNV

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou SKMBT_22320060113220

SKMBT_22320060113220

Obec Čachtice ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu – Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou. Správa je zverejnená na stránke: http://www.enviroportal.sk/eia a na webovej stránke obce https://www.obecbzince.sk/sk/.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 12.6.2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. SKMBT_22320052809420

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Nové Mesto nad Váhom. Dokumentácia je zverejnená na stránke: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-3. Písomné pripomienky môžete zasielať na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, do 24.6.2020.SKMBT_22320052513500

Obec Čachtice ako dotknutá obec upozorňuje občanov obce Čachtice, že na stránke: http://eia.enviroportal.sk/eia a na linke: https://1drv.ms/u/s!AsIXdcXU2y-hk9IzutztvdsQ3NTmdw?e=WkKqxu sú zverejnené Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu sídelného útvaru obce Považany. Svoje písomné pripomienky môžete doručiť na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom do 8.6.2020.SKMBT_22320052509172

Obec Čachtice ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení a návrhu strategiského dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja. Správa je zverejnená na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 12.6.2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. SKMBT_22320052510300

Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 6/2012 – 2 o určení výšky fin. prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, ŠKD a SMŠ Návrh dodatku č.8 k VZN č.6-2012 – 2

Návrh VZN č. 3/2020 – o obmedzení hazardných hier na území obce Čachtice
N-VZN3-2020

SKMBT_22320042010010
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie ústneho pojednávania líniovej stavby „Záhradkárska osada, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete nn“

SKMBT_22320033113240
Projekt pozemkových úprav – Hliník IV, Čachtice
SKMBT_223200305152801
Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čachtice č. 6/2012″

SKMBT_22320030509210
Oznámenie o vstupe na pozemok – Stavba „TN-Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK, VNV“

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov img20200304_15485223

SKMBT_22320030416180
VZN č. 1/2020 – O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

SKMBT_22320021713500
Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania stavby „Predĺženie kanalizácie, Podzámska ulica, Čachtice“

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov img20200207_09112636

SKMBT_22320020509300
Návrh – Smernica obce Čachtice č. 1/2020 o verejnom obstarávaní

SKMBT_22320020508570
Návrh VZN č. 1/2020 – O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice

Návrh dodatku č.7 VZN č. 6-20128.1.2020 Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 6/2012 O určení výšky finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ href=“/media/2020/01/Návrh-dodatku-č.7-VZN-č.-6-2012.docx“>Návrh dodatku č.7 VZN č. 6-2012
SKMBT_22319121908490
Stavebné povolenie – zmena líniovej stavby pred dokončením „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie VN-VNK-VNV“
SKMBT_22319121711130

17.12.2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22319121711130

29.11.2019 Návrh programového rozpočtu Obce Čachtice na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022SumarProgramový rozpočet Obce Čachtice na roky 2020 , 2021-2022
RozpocetProgramovyObecNavrh2020
RozpocetObecNavrh2020