Úradná tabuľa 2021

Úradná tabuľa 2021

Rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby – Rodinný dom – Čachtice Nivy – novostavbaRozhodnutie

Okresný úrad Trenčín – odbor opravných prostriedkov – RozhodnutieRozhodnutie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia návrh skola sukr

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadenínávrh skola sukr

VZN Obce Čachtice č. 9/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice DOC221221-22122021155710

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov za účelom výstavby garážíOVS na predaj nehnuteľností - pozemkov za účelom výstavby garáží
Kúpna zmluva č.

OVS Prenájom nehnuteľnosti - obecného trhoviska

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – obecného trhoviska na Malinovského ul.OVS Prenájom nehnuteľnosti - obecného trhoviska
Zmluva – Trh

Návrh plánu kontrolnej činnosti Návrh plánu kontrolnej činnosti na I-polrok 2022

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v Obci Čachtice VZN 2021 o výške mes.príspevku na čiast.úhradu nákladov na činnosť škôl a sšl.zariadení

Oznámenie o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miesnetho zisťovania – Rodinný dom
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
!–:sk–>
Návrh internej smernice Návrh Internej smernice 211_2021

Návrh VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v Obci Čachtice SKMBT_22321110209590

VZN č. 7/2021o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služiebna území Obce Čachtice VZN-č.-07-2021-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode

VZN č.6/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice VZN č. 6-2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa img20211005_08283730

SKMBT_22321092809060

Návrh VZN../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkynávrh VZN

Kolaudačné rozhodnKolaudačné rozhodnutie
utie líniovej stavby – Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NN

Návrh VZN O určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice

SKMBT_22321090810580

SKMBT_22321090609030

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Záhradkárska osada, SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete NNOznámenie o začatí kol konania a nar. ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia banskej činnosti – čiastočnej likvidácie lomu v dobývacom priestore Čachtice na roky 2021-2030Oznámenie o začatí konania

DOC140621-14062021160301
Zverejnenie zámeru zámeny Parcela registra C KN 1258 a C KN 1257_1

Rozpočtové_opatrenie_2_2021
OVS Prenájom nehnuteľnosti - obecného trhoviska

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021 Rozpočtové-opatrenie-č.-2-2021

Návrh – Záverečný účet obce za rok 2020N Á V R H Záverečný účet obce za rok 2020

Návrh VZN o podmienkach predaja na trhových miestach – Návrh VZN - o podmienkach predaja na trh.miestach

Navrh VZN Trhový poriadok – Návrh VZN - Trhový poriadok

ZVEREJNENIE ZÁMERU odkúpiť hnuteľný majetokZverejnenie zámeru odkúpenia oplotenia

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA C KN 3005/4 a C 3005/11Zverejnenie zámeru zámeny parcela registra C KN 3005_4 a 3005_11

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA C Kn 1258 a C KN 1259/5Zverejnenie zámeru zámeny Parcela registra C KN 1258 a C KN 1259_5

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA C Kn 1258 a C KN 1257/1 Zverejnenie zámeru zámeny Parcela registra C KN 1258 a C KN 1257_1

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa C KN 881/2 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - C KN 881_2

Návrh VZN../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkynávrh VZN...._2021 pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky

Návrh VZN – názvy ulícDOC140621-14062021160301

DOC140621-14062021160809

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – zmena termínuRozhodnutie
dokončenia stavby -Novostavba RD

DOC140621-14062021160809
DOC140621-14062021160809

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach Formulár – Výberové konanie bezúhonnosť PGZVýberové-konanie-na-riaditeľa-ZŠŠST-Čachtice

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“Rozsah hodnotenia

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Chodník popri ceste II/504, ČastkovceÚzemné rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby – Novostavba rodinného domuOznámenie o začatí konania o zmene stavby

OVS oznam
DOC140621-14062021160301

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – Rodinný dom s.č. 269
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

OVS oznam-3
Predaj majetku vo vlastníctve obce Čachtice : parcely registra C KN 2447/2 a 2447/6 PDF Embedder requires a url attributeOVS oznam
OVS-pozemky
Geometrický plan
Návrh _kupna zmluva

OVS oznam
Predaj majetku vo vlatníctve obce Čachtice : parcely registra C KN 2511/3, 2510/3, 2509/3 OVS oznam-3
title=“oznam OVS“] GP_1
návrh kúpnej zmluvy
GP_2
OVS-pozemok_bytový dom

Kolaudačné rozhodnutie líniovej stavby:“Čachtice, Draplák, zakabelizovanie – VN, VNK, VNVKR Čachtice,Draplák

Oznámenie – Oznámenie o začatí územného konania
začatie územného konania stavby: „Chodník popri ceste II/504 v km 58,623-58,687, Častkovce

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Pripojenie z komunikácie II/504 na areál spoločnosti KJG a.s. Čachtice“Územné rozhodnutie - KJG

DOC170321-17032021125330

Interná smernica zo dňa 1. marca 2021 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Čachtice Interná smernica zo dňa 1. marca 2021 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné úče ly Obce Čachtice

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice

Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice

Daňový úrad TrenčínDaňový úrad - Verejná vyhláška
, Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
2.2021

Verejné obstarávanie Zákazka s nízkou hodnotou: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na ul. Osloboditeľov v obci Čachtice – 2. etapa DOC250221-25022021140148-1

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – Odbor starostlivosti o životné prostredie – Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania – Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom“ZaD k ÚP

Oprava čísla uznesenia Oprava uznesenia-1
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie miestneho zisťovania stavby: „Čachtice, Draplák, zakabelizovanie – VN, VNK, VNVDOC080221-08022021125657

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku ma činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice DOC250121-25012021141231

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín DOC100121-10012021191227