Úradná tabuľa 2022

Úradná tabuľa 2022

Zmeny a doplnky č.13 UP NMNV Zmeny a doplnky č.13 UP NMNV

Stavebné povolenie Stavebné povolenie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie 2022 Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o nariadení ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o nariadení ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním

Pozvánka na 23 zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čachticiach pozvánka_23

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň Návrh všeobecne záväzného nariadenia o O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené zverejnený na pripomienkovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 Návrh plánu II-polrok 2022

VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice. VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území Obce Čachtice

VZN č.3-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhovisku a trhový poriadok. VZN č.3-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku a trhový poriadok

VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice.VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice

VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa a žiaka školského zariadenia.VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice VZN_ZOS

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok (Trhovisko Čachtice na ul. Malinovského vedľa predajne COOP Jednota ) VZN_trhové miesto _TRH

Návrh Všeobecné záväzného nariadeniia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaníslužieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice VZN_trhové miesta

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa C KN 996 Nájom parcela 996

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice C KN 2557/2 a 2557/4 Predaj 2557

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Čachtice – parcela registra C KN 2556/1 a parcela registra EKN 113/1 – identická podľa geometrického plánu s časťou parcely registra C KN 2556/1 – C KN 2561/5
Pre ostatné súbory kliknite sem
Zverejnenie_zámeru

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa Zámena 126

Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 Rozpoct.opatrenie

VZN_trhové miesto _TRH

VZN_ZOS

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou img20220217_11083413

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa img20220127_13121337

Úradná tabuľa 2021
Úradná tabuľa 2020
Úradná tabuľa 2019
Úradná tabuľa 2018
Úradná tabuľa 2017
Úradná tabuľa 2016