2011

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Čachtice za rok 2011:

Uznesenie čís. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:

A/  berie na vedomie

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. Vystúpenie novozvoleného starostu

B/ konštatuje, že

 1. novozvolená starostka obce Anna Ištoková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ:
 • Michal Balala, Mgr.
 • Marek Bumbál, Mgr.
 • Terézia Dendisová
 • Ľubica Gogolová
 • Eduard Jamrich
 • Vladimír Juriga
 • Miloš Lacovič
 • Elena Peterková Ing.
 • Roman Puchý, Mgr.
 • Anna Sládeková
 • Peter Sučanský, Bc.

Uznesenie čís. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach poveruje poslanca Bc. Petra Sučanského zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zák.čís. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 1 Mgr.Puchý R.

Uznesenie čís. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ mandátovú (volebnú) komisiu v zložení: Bc. Peter Sučanský, Mgr. Roman

Puchý, Mgr. Marek Bumbál

2/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Elena Peterková, Anna Sládeková,

Mgr.Michal Balala

3/ overovateľov zápisnice: Vladimír Juriga, Miloš Lacovič

4/ zapisovateľku: Iveta Opatovská

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach :

1/ zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva:

–         komisiu finančnú, správy majetku a podnikateľskej činnosti

–         komisiu stavebnú a územného plánovania

–         komisiu životného prostredia a cestovného ruchu

–         komisiu zdravotnú a sociálnej starostlivosti

–         komisiu školstva, kultúry, športu a cirkevných otázok

2/ volí predsedov a členov komisií OZ v zložení:

–         komisia finančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti

predseda – Ing. E.Peterková,

členovia – A.Sládeková

–         komisia stavebná a územného plánovania

predseda – Mgr. M.Balala

členovia – V.Juriga

–         komisia životného prostredia a cestovného ruchu

predseda – Bc.P.Sučanský

členovia – M.Lacovič

–         komisia zdravotná a sociálnej starostlivosti

predseda – T.Dendisová

členovia – E.Jamrich

–         komisia školstva, kultúry, športu a cirkevných otázok

predseda – Ľ.Gogolová

členovia – Mgr. R.Puchý, Mgr.M.Bumbál

3/  ukladá predsedom všetkým komisií OZ predložiť na nasledujúcom OZ návrhy na voľbu členov  jednotlivých komisií z radov občanov do počtu 5 členov.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach zriaďuje obecnú radu, ktorá bude zložená zo všetkých poslancov OZ.

Hlasovanie: Za: 9          Proti: 0                      Zdržal sa: 2 (Mgr.Balala M.,

Bc.Sučanský P.)

Uznesenie čís. 6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov plat starostky obce v zmysle platných noriem a mes. odmenu vo výške 40 % zo zákl. platu na volebné obdobie 2010 – 2014.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach poveruje výkonom sobášiacich:

p. Annu Ištokovú, starostku obce a poslancov: Ing. Elenu Peterkovú a p. Eduarda Jamricha.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach ruší uzn. č. 5/2010.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 1 (Bc.Sučanský P.)

Uznesenie čís. 10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/  návrhovú  komisiu  v  zložení:  Juriga Vladimír, Mgr. Bumbál Marek,

Dendisová Terézia

B/ mandátovú komisiu v zložení: Bc.Sučanský Peter, Mgr. Puchý Roman,

Lacovič Miloš

C/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Balala Michal, Gogolová Ľubica

D/ berie na vedomie správu o kontrole uznesení OZ

E/ berie na vedomie informáciu starostky o poverení poslanca OZ p. Eduarda

Jamricha funkciou zástupcu starostky

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa:0

Uznesenie čís. 11/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach v o l í členov komisií OZ v zložení:

–         komisia finančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti

členov – Ing. Čarada Jozef, Hanáková Elena

–         komisia stavebná a územného plánovania

členov – Ing. Pavol Ondrejka, Bc. Radovan Morávek

–         komisia životného prostredia a cestovného ruchu

členov – Ing. Ivan Gregorovič, Ing. Lucia Líšková, Elena Čapošová

–         komisia zdravotná a sociálnej starostlivosti

členovia – Bc. Mária Blanárová, MUDr. Jana Srnánková

–         komisia školstva, kultúry, športu a cirkevných otázok

členov – Alena Novotná, Rudolf Juris

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 12/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach

1/ r u š í uzn.č. 141/2008 zo dňa 18.11.2008 – delegovanie zástupcov do Rady škôl Čachtice (ZŠ, ZUŠ, MŠ) a

2/ podľa § 2 ods. 1, písm. d./ a ods. 2 zák. MŠ SR č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve / vyhl.291/2004/ za OZ deleguje zástupcov do:

1/ Rady ZŠ ŠST 4poslancov: Gogolová Ľubica, Ing. Bublavá Daniela,

Dendisová Terézia a Lacovič Miloš.

2/ Rady MŠ 1 poslanca: Juriga Vladimír

3/ Rady ZUŠ 1 poslanca: Mgr. Balala Michal

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 13/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Rokovací poriadok Obecného

zastupiteľstva v Čachticiach so schválenými zmenami.

Hlasovanie: Za: 9         Proti: 0                         Zdržal sa: 1 (Peterková)

Uznesenie čís. 14/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Čachticiach a ich pracovnú náplň.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 15/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Smernicu o verejnom obstarávaní so schválenými zmenami.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 16/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ.

–         Poslanec 20,-€/1 zasadnutie

–         Predseda a podpredseda 10,-€/1, člen komisie 10,-€/1 za zasadnutie

Hlasovanie: Za: 8                       Proti: 1 (Mgr.Balala)     Zdržal sa: 1 (Juriga)

Uznesenie čís. 17/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na žiaka ZUŠ a dieťa šk.

zariadenia na rok 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice a SMŠ

s platnosťou od 1.1.2011

2/ Dodatok č. 4 k VZN číslo 1/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov na činnosť škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

obce Čachtice zo dňa 28.7.2008 s platnosťou od 1.1.2011.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 18/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach v zmysle ust. § 10 odsek 2,

zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien s poukazom

na čl. 7 odsek 5 úst. Zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcii verejných funkcionárov

1/ zriaďuje:

–         Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zák.č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov

2/ volí členov komisie – poslancov v zložení:

–         Predseda: Ing. Elena Peterková

–         Podpredseda: Anna Sládeková

–         Člen: Terézia Dendisová

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 19/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje pracovný postup prípravy majetko-právneho usporiadania lokality Záhumenice na IBV, resp. inú vhodnú formu zastavania.

–         oboznámenie sa so záujmom odpredaja pozemkov

–         zistiť potencionálnych záujemcov o dané pozemky, prieskum predložiť na budúce zasadnutie OZ.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 20/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:

–          vydáva predbežný súhlas na poskytnutie príspevku vo výške 500,- € na

usporiadanie akcie „Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové“ pre

deti i dospelých dňa 13.08.2011 v areáli Čachtického hradu, prípadne

v jeho okolí

–         Zmluva o spolupráci pri usporiadaní akcie  bude predložená na schválenie na ďalšom OZ

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 21/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje :

1/ Obsah web stránky Obce Čachtice

2/ vypracovanie PD na rekonštrukciu a rozšírenie objektu ZOS Čachtice

a priľahlých objektov rodinných domov s. č. 428 a 429 za účelom získania NFP z  fondov EÚ.

3/ záznam – dohodu medzi Obcou Čachtice a (vlastníkom RD č. 429 na parc.č.

2498 a prísl. pozemkov ) a nájomníkmi Róbertom Vavrincom a manž. Martou,

bytom Čachtice, Malinovského 429 vo veci uvoľnenia predmetnej

nehnuteľnosti k 31. 05. 2011. OZ súhlasí s bezodplatným darovaním manželom

Vavrincovým zariadení z RD č. 429 a to: kotla ÚK, vane, umývadla, WC misy,

batérií… po asanácii objektu.

4/ poskytnutie fin. prostriedkov na montáž bleskozvodu na ZŠ ŠST a zároveň

vymôcť spoluúčasť ich financovania od firmy, ktorá realizovala rekonštrukciu

ZŠ.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 22/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na získanie dotácie na vybudovanie zberného dvora.

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 23/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/  Návrhovú  komisiu  v  zložení:  Ing. Elena Peterková, Mgr. Michal Balala,

Anna Sládeková

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marek Bumbál, Miloš Lacovič

C/ berie na vedomie správu o kontrole uznesení  z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 9                       Proti: 0                      Zdržal sa:0

Chýbal: Mgr.R.Puchý, Bc.P.Sučanský

Uznesenie čís. 24/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie správu zástupcov fi

Marius Pedersen Piešťany o zabezpečovaní odvozu TKO (komunálneho

odpadu) z obce, ako i pripomienky poslancov k tejto problematike

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 25/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje úpravu rozpočtu Obce

Čachtice na rok 2011 – rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu

a návrh príspevku na činnosť OFK treba doriešiť pr         FP z kapitál. výdavkov na výstavbu bytu OFK.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 26/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje VZN č.1/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Čachtice.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 27/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Obce Čachtice.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 28/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje VZN č. 3/2011 –

o poskytovaní prepravnej služby, sume úhrad a spôsobe určenia úhrady

a platenia úhrady za prepravnú službu.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 29/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Zmluvu o spolupráci Obce

Čachtice a Double Agency s.r.o. Beckov – fin. príspevok na uskutočnenie

podujatia: Najkrajší rozprávkový les Čachtice – Višňové dňa 13.08.2011 pre

deti i dospelých v areáli Čachtického hradu, príp. v jeho okolí.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 30/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ Fin. príspevok združeniu Krajina Karpaty – čistenie Čachtickej doliny na

realizáciu akcie vo výške 300,- €

Hlasovanie: Za: 7                       Proti: 1                      Zdržal sa: 3

(Juriga)                           (Peterková, Dendisová,

2/ Fin. príspevok Spolku Čachtického ringu na realizáciu kultúrnych akcií

(Bažant kinematograf) + náklady na program Čachtických hodov vo výške

1500,- € (predložiť návrhy zmluvy)

Hlasovanie: Za: 10                     Proti: 1 (Juriga)                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 31/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje

a/ podmienky prenájmu Svadobky v objekte Domu služieb v Čachticiach, ul.

Malinovského č. 426 o rozmeroch 464,36 m2

b/ z dôvodu úmrtia majiteľa firmy berie na vedomie ukončenie nájmu  firmy

Sládek a splátkový kalendár   a súhlasí s jeho úhradou splátkami (splát.

kalendár) podľa skutočne prenajatých dní na akcie v r. 2011

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 32/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie:

A) ukončenie nájomnej zmluvy k 30.06.2011

NB 1287 (29 b.j.) Ivan Pyšný – 1 izb.

NB 1250 Klzisko 20 b.j. Martin Milata – 2 izb.

NB 1249 Klzisko 20 b.j. Milan Marton – 3 izb.

NB 426 (7 b.j.) Anna Matyášová – 3 izb.

Schvaľuje:

NB 427 Dom služieb 7 b.j. 3 izb. v prospech rod. Sopkovej, náhradník M.

Masár)

NB 1287 29 b.j. 1-izb. – A. Matyášová

NB 1250 Klzisko 20 b.j. – 2 izb. v prospech K. Režnej

NB 1249  Anna Madrová, J. Labudík – 3 izb.

B)     predĺženie nájomných zmlúv:

10 bj. – Patrik Skovajsa a manž. , Malinovského 1277 od 14.03.2011 o 1

rok

29 bj. – Jozef Labudík, Malinovského 1287 o 1 rok do 31.12.2012

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 33/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2003

o spôsobe nakladania s nájomnými bytmi pre občanov v súlade so zák.č.

443/2010 Z.z. (vklad 6-mes. nájom)

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 34/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje prenájom priestorov v Dome

služieb o rozlohe 46,30 m2 pre p. Tomáša Vachu, ul. Želovany 1089 od

1.7.2011. Cena nájmu 30,- €/rok.

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 35/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ odpredaj parc.č. 317/2 o výmere 25 m2 na rozšírenie vstupu do objektu č. 46

v ul. J. Urbanovského pre fi ProfiTyres s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto

nad Váhom za kúpnu cenu podľa prijatého VZN

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

2/ žiadosť Róberta Vavrinca a manž. Marty, bytom Čachtice, Malinovského

429 o predĺženie dohody k 30.09.2011 o prenájme RD č. 429

Hlasovanie: Za: 11                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 36/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie:

 • informáciu o realizácii projektov financovaných z EÚ
 • o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011
 • o ponuke prebytočného majetku OR HaZZ
 • informáciu o vyhlásení výberového konania na post riaditeľa ZŠ ŠST Čachtice
 • správu HKO o stave pohľ. a záväzkov obce za I.Q.2011

Uznesenie čís. 37/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje plán práce HKO na II.polrok

 • Prejednanie platu zástupcu starostky obce
 • Prekontrolovať práce naviac na telocvični ZŠ a preveriť, či zateplenie telocvične nebolo súčasťou niektorých ponúk

Hlasovanie: Za: 11                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 38/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení:    Ľubica Gogolová, Mgr. Roman Puchý,

Mgr. Peter Sučanský

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Terézia Dendisová, Vladimír Juriga

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 11                     Proti:    0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 39/2011

F.  Záverečný účet – výrok

Záverečný účet OBCE Čachtice za rok 2010  bol prerokovaný  Obecným

zastupiteľstvom  Čachtice   dňa  29. 06. 2011   uznesenie č. 39/2011

s nasledovným  výrokom :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

I.       Celoročné hospodárenie bez výhrad

II.      Rozdelenie    prebytku rozpočtu obce

Finančné prostriedky    vo  výške     386 740,02  €   budú v roku  2011

Prevedené do príjmov rozpočtu Obce Čachtice v rámci prevodov

z mimorozpočtových fondov nasledovne :

Obec Čachtice -prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010        386 740, 02 €

III.      Tvorba  rezervného fondu

a/  schodok rozpočtu Obce Čachtice     – 60 331 €

schodok rozpočtu Obce Čachtice v zmysle §10 ods.3  písm. a) a b) zákona č.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení

neskorších predpisov

– bežný a  kapitálový rozpočet k 31.12.2010 je schodkový vo výške  – 60 331 €

b/ Tvorba rezervného fondu

Obec Čachtice nebude z roku 2010     tvoriť  rezervný fond, nakoľko hospodársky

výsledok   pre  tvorbu   rezervného   fondu   Obce   Čachtice  za   rok   2010, teda

hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.

IV.       Prehľad o podnikateľskej činnosti

Podnikateľská činnosť obce v oblasti Pálenica a Pohrebníctvo je evidovaná

v účtovníctve obce samostatne ako vedľajšie hospodárstvo -podnikateľská činnosť.

Výnosy a náklady na Podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na

samostatnom mimorozpočtovom účte podnikateľskej činnosti.

Obec Čachtice dosiahla za rok 2010 v podnikateľskej činnosti kladný hospodársky

výsledok vo výške 11  425 € pred zdanením.

Stav finančných prostriedkov na účte Podnikateľskej činnosti  k 31.12.2010 je

27 347,11 €, ktoré budú rozdelené nasledovne :

Finančné prostriedky vo výške :

A/  17 347,11 €

budú použité  na plnenie tých úloh, na ktoré bola zriadená, a ako  zdroj ďalšieho

rozvoja a skvalitňovania podnikateľskej činnosti Obce Čachtice

B/  10 000 €

budú prevedené na účet obce Čachtice ako výnos z podnikateľskej činnosti.

V.      Prehľad o poskytnutých zárukách – záruky neboli poskytnuté

Hlasovanie:  Za:   11                 Proti:  0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 40/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

1/ prenájom Svadobky v Dome služieb pre žiadateľa: P&M HEVIS s.r.o.,

Malinovského 422, 916 21 Čachtice, návrh zmluvy schváli OZ

– cena prenájmu: 501.- €/rok

– obdobie prenájmu: 10 rokov

2/ bezplatný prenájom časti verejného priestranstva v ul. Malinovského pred

objektom č. 422 – parc. č. 2536 pre žiadateľa  Pavol Vido, Mierová 584, 916 21

Čachtice na účel vybudovania krytej terasy ku kaviarni v objekte č. 422

Hlasovanie:  Za:   11                      Proti:    0                    Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 41/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje predloženie žiadosti o NFP

na Rekonštrukciu a modernizáciu Zdravotného strediska v obci Čachtice v rámci

Výzvy OPZ 2011/2.1/01 – operačný program Zdravotníctvo (žiadosť sa podáva

na riadiaci orgán MZ SR)

Hlasovanie:  Za:   10                         Proti:   0                                 Zdržal sa:  1

(Balala)

Uznesenie čís. 42/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje predloženie žiadosti o NFP

na Zberný dvor v obci Čachtice v rámci Výzvy 4.1 – podpora aktivít v oblasti

separovaného zberu

Hlasovanie:  Za:   10             Proti:   0                                 Zdržal sa:  1

(Balala)

Uznesenie čís. 43/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje zriadenie dočasného

zberného dvora v lokalite „Pastierňa“ parc. č. 1680/1 na separovaný zber (sklo,

papier, plasty, elektroodpad, veľkoobjemový odpad, …) a vytvorenie chráneného

pracoviska „Chránenej dielne“ pre prijatie zodpovedného pracovníka so ZPS,

ktorý bude zabezpečovať služby prevádzky zberného dvora.

Hlasovanie:  Za:   10             Proti:   0                     Zdržal sa:  1

(Balala)

Uznesenie čís. 44/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach   schvaľuje:

–  dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ

schváleného dňa 08. 02. 2011 uzn. č. 16/2011, v častii II – sadzby odmien sa

dopĺňa bod 4 nasledovne:

– zástupcovi starostky  patrí odmena 330.- € mesačne netto, pracovný čas

denne cca 3 hod. (ráno i poobede a podľa potreby obce) – organizácia

hospodárskej činnosti obce, hlavne aktivačných prác a zabezpečovanie

materiálneho vybavenia pre plynulý priebeh prác, účasť na dôležitých

rokovaniach obce, a pod.

Hlasovanie:  Za:   9                Proti:   0                     Zdržal sa:  2

(Jamrich, Juriga)

Uznesenie čís. 45/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje plat starostky obce

nasledovne:

– plat starostky obce od 01. 06. 2011 sa stanovuje v súlade s novelou Zákona NR

SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

a primátorov miest do 31. 12. 2011 nasledovne:

a)     plat podla § 3 ods.1 a násobku podla § 4 ods.1 : priemerný plat v NH 769 € x

koeficient 2,17

b)     zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 o   55  %, to znamená, že plat starostu v roku

2011 predstavuje 2586.- €

Od 01.01.2012 bude plat prehodnotený podľa priemerného zárobku v NH za rok

2011 na základe údajov ŠÚ SR.

Hlasovanie:  Za:   10             Proti:   0                     Zdržal sa:  1

(Juriga)

Uznesenie čís. 46/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

1/  vypracovanie projektovej dokumentácie (formou výberového konania) prístavby

objektu ZOS Čachtice s.č. 426 na ul. Malinovského za účelom vytvorenia

sociálneho bývania –  jednoizbových bytových jednotiek, s cieľom  získania

dotácie a úveru zo štátnych prostriedkov. Byty  budú slúžiť pre seniorov s cieľom

poskytovania  opatrovateľskej starostlivosti, jedno nadzemné podlažie +

podkrovie na parc.č. 2500, 2499, 2498, 2497, 2496, 2495. Termín zaslania súť.

návrhov: 22. 07. 2011

Hlasovanie:  Za:   10             Proti:   0                     Zdržal sa:  1 (Juriga)

Uznesenie čís. 47/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie a schvaľuje:

–  na základe rozhodnutia komisie OZ zdravotnej a sociálnej starostlivosti

pridelenie 1 izb.  nájomného bytu v NB 1287 (29 bj.) pre  p. Margita

Gašparíková, Čachtice, Hviezdoslavova 999

Hlasovanie: Za:     11           Proti:  0                    Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 48/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie odporúčanie

Slovenskej komory architektov vo veci obstarávania územného plánu obce,

podmienky k zadaniu verejného obstarávania na výber spracovateľa SÚP

vypracuje verejný obstarávateľ

Hlasovanie:  Za:   11                        Proti: 0                       Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 49/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje „Zmluvu o nájme

nebytových priestorov“ v objekte Pošty Čachtice, Malinovského 803, 916 21

Čachtice pre nájomcu Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava o rozlohe

24, 58 m2  na dobu neurčitú, cena nájmu za m? – 30– €/ročne.

Hlasovanie:  Za:  11                       Proti:   0                     Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 50/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  nesúhlasí – s osadením dopravnej značky

B 31  na ul. Osloboditeľov pred RD č. 812.

Hlasovanie:  Za:  11                       Proti:   0                     Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 51/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/

1/ mandátovú (volebnú) komisiu v zložení: Mgr. Peter Sučanský, Vladimír

Juriga, Eduard Jamrich

2/ návrhovú komisiu v zložení: Miloš Lacovič, Mgr. Marek Bumbál, Terézia

Dendisová

3/ overovateľov zápisnice: Anna Sládeková, Ing. Elena Peterková

B/ konštatuje, že Mgr. Mária Štekláčová

.  náhradníčka  poslanca OZ zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 10                   Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 52/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje: úpravu rozpočtu Obce Čachtice na rok 2011 –  rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého návrhu: mzdové úpravy, dotácie združeniam, nákup traktora s prísl., kosačky, oprava tribúny OFK, …

Hlasovanie:  Za: 9                     Proti:  2 (Mgr. Balala,                Zdržal sa: 0

Mgr. Štekláčová)

Uznesenie čís. 53/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

1/ nájomnú zmluvu na prenájom Svadobky v Dome služieb pre žiadateľa:

P&M HEVIS s.r.o., Malinovského 422, 916 21 Čachtice od 01. 11. 2011

( doplniť bod 5.3 – o doručovaní zásielky, opraviť bod 6.5 „prenajímateľ“ na

„nájomca“)

2/ súhlasí s prevedením stavebných úprav v objekte Svadobka v DS za

účelom podnikania v gastronomických službách v zmysle nájomnej zmluvy

medzi Obcou Čachtice a P&M HEVIS s.r.o., zo dňa 20. 10. 2011

Hlasovanie:  Za: 10                    Proti: 0           Zdržal sa: 1 (Mgr.Štekláčová)

Uznesenie čís. 54/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

1/ stavebné úpravy v Dome služieb – úprava priestorov (po fi Stinex) o rozlohe cca 46 m2 za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných v pohrebníctve

2/ podmienky prenájmu priestorov býv. pohrebníctva v Dome služieb Čachtice:

3/ podmienky prenájmu priestorov býv. predajne RYO v Dome služieb Čachtice: (hračky)

Hlasovanie:  Za: 11                   Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 55/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje zriadenie záložného práva za poskytnutý úver  na novopostavené bytové domy v ul. Malinovského – 8 bj  s.č. 1281 a 10 bj. s.č. 1282, v prospech záložného veriteľa : Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, a to:

1/ predmet zálohy:
–   bytový dom č. 1281 postavený na parc. reg. CKN 2515/7 , bytový dom „B“ – 8 b.j.

–   parc. reg. CKN 2515/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 243 m2

2/ predmet zálohy:

–   bytový dom č. 1282 postavený na parc. reg. CKN 2514/1 , bytový dom „A“ – 10 b.j.

–   parc. reg. CKN 2514/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 251 m2

Hlasovanie:  Za: 11                          Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 56/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje predložený návrh zberných hodín pre verejnosť v dočasnom  Zbernom dvore v obci Čachtice v lokalite „Pastierňa“. Doplniť inf. na WEB stránku a káblovú televíziu.

Hlasovanie:  Za: 11                         Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 57/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škl. jedálni ZŠ ŠsT, ŠKD, ZUŠ a MŠ

Hlasovanie:  Za: 11                         Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 58/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach   schvaľuje:

– „Zmluvu o výpožičke mostu – prepravník mostu z r. 1974“ v prospech PD Čachtice na dobu neurčitú,  bezplatne vzhľadom k doterajšej spolupráci

Hlasovanie:  Za: 11                         Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 59/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie informatívnu správu o realizovaných i pripravovaných projektoch financovaných z EÚ

Hlasovanie:  Za:   9                         Proti:  1           Zdržal sa: 1

(Mgr.Balala)                       (Mgr.Štekláčová)

Uznesenie čís. 60/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  nesúhlasí

s predĺžením platnosti určenia prieskumného územia v k. ú. Hôrka nV. – Kálnica

na výskyt rádioaktívnych nerastov pre nesúlad s PHSR Trenčianskeho kraja

Hlasovanie:  Za: 11                            Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 61/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie:

– na základe rozhodnutia komisie OZ zdravotnej a sociálnej starostlivosti pridelenie 1 izb.  nájomného bytu v NB 1249 (40 bj.) pre  p. Lilianu Uríkovú, Saratovská 8, 911 08 Trenčín

Hlasovanie: Za: 11                Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 62/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje pridelenie 2 izb.  nájomného bytu v NB 1287 (29 bj.) pre  Bc. Radovana Morávka, Mierová 567, Čachtice

Hlasovanie:  Za: 11                            Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 63/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  súhlasí s predbežným rokovaním s TSM Novom Mesto n.V. o zbere komunálneho odpadu a následne vyvolať rokovanie o zrušení zmluvy na vývoz komunálneho odpadu s fi Marius Pedersen Piešťany.

Hlasovanie:  Za: 11                      Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 64/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Elena Peterková, Mgr.Mária Štekláčová,

Ľubica Gogolová

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Vladimír Juriga, Eduard Jamrich

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 9             Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Chýbal: Mgr. M.Balala, Mgr.P.Sučanský

Uznesenie čís. 65/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

1/ rozpočet  obce Čachtice na rok 2012, kapitálové výdavky sa rozdelia

na I. zasadnutí OZ v januári 2012

2/ berie na vedomie výhľadovo rozpočet obce Čachtice na roky 2013 a 2014

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 1 (Mgr.Balala)          Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 66/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje dodatok č.3 k VZN č.

5/2007

1/ úprava sadzieb dane o 10 %

2/ úprava sadzieb dane a poplatkov za TKO § 13, ods. 6 sadzba poplatku:

-bod a/ sa mení na sumu 15 €/osoba/rok

-bod b/ sa mení na sumu 15,50 € užívateľ/rok

-bod c/ sa mení na sumu 36 € nádoba/rok

1/ Hlasovanie: Za: 0                  Proti: 8              Zdržal sa: 2 (Dendisová,Jamrich)

2/ Hlasovanie: Za: 0                  Proti: 8              Zdržal sa: 2 (Dendisová,Sládeková)

Uznesenie čís. 67/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje dodatok č. 4/2011 na

predloženie Zmluvy o nájme a prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku

(ČOV) – prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v Čachticiach – do

31.12.2012.

Hlasovanie: Za: 8                   Proti: 1 (Mgr.Balala)          Zdržal sa: 1 (Mgr.Bumbál)

Uznesenie čís. 68/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odpredaj pozemku parc. č.

2509/4 o výmere 4 m2 a parc. č. 2509/5 o výmere 8 m2 – pozemky pod

energetickými zariadeniami (trafostanica pre bytové domy pri Zdravotnom

stredisku) v prospech prevádzkovateľa ZSE  Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 816

47 Bratislava za kúpnu cenu 42,- €.

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 69/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odpredaj pozemku parc.č.

1394/4 zpl. o výmere 102 m2 (prístupová cesta v areáli závodu) v prospech fi

Destin, a.s., Teplica 893, Čachtice, za kúpnu cenu 4,- €/m2 pozemku .

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 1 (Mgr.Balala)                 Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 70/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

udelenie licencie na rok 2012 na umiestnenie VHA v počte 4 ks pre žiadateľa

FAIR PLAY PLUS Dunajská Streda , umiestnené v Kaviarni u Kamila.

Hlasovanie: Za: 6       Proti: 3 (Mgr.Balala, Dendisová     Zdržal sa: 1  (Jamrich)                                                        Mgr.Štekláčová)

Uznesenie čís. 71/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

1/ pridelenie 3-izb. náj. bytu v NB 1250 (20 b.j. Klzisko) pre Róbert Partl

a Mgr. Lenka Chmelová, Myjava, Jánošíkova 383/4, náhradník: Tomáš

Pastorek, Družstevná 680, Čachtice.

2/ predĺženie nájomnej zmluvy pre Petra Kopunca a manž. Vladimíru, v 3-izb.

bezbariérovom nájomnom byte v 20 b.j. č. 1250 Klzisko na rok 2012.

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 72/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie a schvaľuje

informatívnu správu o realizovaných i pripravovaných projektoch

financovaných z EÚ:

-zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zákazku s nízkou hodnotou – stav. práce

pre projekt Obnova NKP Čachtický hrad

-rekonštrukcia ZŠŠST Čachtice

-rekonštrukcia verejného osvetlenia

-centrálna zóna Čachtice

– dobudovanie kanalizačnej siete obce

Hlasovanie: Za: 9                  Proti: 1 (Mgr. Balala)              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 73/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje zloženie inventarizačných

komisií na vykonanie inventarizácie hospodárskych prostriedkov obce

Čachtice za rok 2011 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 74/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje predĺženie platnosti uzn.č.

45/2011-b zo dňa 29.06.2011 (plat starostky obce 2586,- €) do 31.03.2012,

kedy je predpoklad vydania nových údajov SŠÚ SR o priemernej mzde v NH

za rok 2011.

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                        Zdržal sa: 1 (Mgr.Balala)

Uznesenie čís. 75/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  navrhuje pracovné stretnutie

s prihlásenými uchádzačmi Ing. arch. Ďurenec Karol, Ing. arch.Bogyová na

predzmluvné rokovania dňa 10. 01. 2012 o 16.00 hod.

Hlasovanie: Za: 8                   Proti: 1 (Juriga)            Zdržal sa: 1 (Jamrich)

Uznesenie čís. 76/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje návrh plánu kontrolnej

činnosti pre HKO na I. polrok 2012 so zameraním:

ekonomika OFK, kontrola dotácií poskytnutých obci

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 77/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje návrh plánu zasadnutí OZ

na I. polrok 2012 nasledovne: január, marec, jún.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 78/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  súhlasí s bezplatným užívaním časti

obecnej parcely č. 2515 Jánom Blahom, Čachtice, Pionierska 403, ktorá

v súčasnej dobe nie je využívaná obcou Čachtice, za podmienky, že sa

o zverený majetok obce bude riadne starať,  na dobu neurčitú. V prípade, že

obec bude predmetný pozemok potrebovať, tento uvoľní po vzájomnej dohode.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 79/2011

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje návrh poslanca Mgr. Michala

Balalu na predloženie harmonogramu majetko-právneho usporiadania

pozemkov  na IBV v obci v časti Záhumenice, termín  január 2012.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                        Zdržal sa: 0