2012

Uznesenie čís. 80/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Balala, Mgr. Peter Sučanský,

Miloš Lacovič

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Elena Peterková, Anna Sládeková

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 11                      Proti: 0                              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 81/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

1/ zápisnicu z prieskumu trhu – zákazka s nízkou hodnotou v predmete zákazky „Územný plán obce Čachtice – výkon osoby spôsobilej na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

Hlasovanie: Za: 10                      Proti: 1(Mgr.Balala)                         Zdržal sa: 0

2/ odložiť schválenie Mandátnej zmluvy na nasledujúce OZ.

Hlasovanie: Za: 11                      Proti: 0                              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 82/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje udelenie licencie na rok 2012 na umiestnenie VHA v počte 2 ks pre žiadateľa SLOVMATIC spol. s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava 5 v prevádzke U Agneši, Malinovského 807, Čachtice.

Hlasovanie: Za: 7                        Proti: 2 (Balala                          Zdržal sa: 2 (Jamrich

Štekláčová)                               Dendisová)

Uznesenie čís. 83/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje udelenie licencie na rok 2012 na umiestnenie stávkovej kancelárie – príjem kurzových stávok pre žiadateľa FORTUNA SK, a.s., Einsteinova 23, 850 00 Bratislava 5 v prevádzke Malinovského 878, Čachtice (Kaviareň u Jara)

Hlasovanie: Za: 8                        Proti: 0                              Zdržal sa: 3(Jamrich

Štekláčová, Balala)

Uznesenie čís. 84/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje udelenie licencie na rok 2012 na umiestnenie stávkovej kancelárie – príjem kurzových stávok zameraných najmä na dostihy austrálskych chrtov pre žiadateľa Star dogs system, s.r.o., Priemyselná 8, 821 08 Bratislava v prevádzke 3 Elementy, Malinovského 422, Čachtice.

Hlasovanie: Za: 7                        Proti: 0                Zdržal sa: 4(Jamrich, Balala

Dendisová,Štekláčová)

Uznesenie čís. 85/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

1/ predĺženie nájomnej zmluvy pre nájomcov v objekte 29 b.j., Malinovského 1287, Čachtice do 31.03.2015

2/ predĺženie nájomnej zmluvy pre nájomcov v objekte 10 b.j., Malinovského 1277, Čachtice do 14.03.2015

3/ predĺženie nájomnej zmluvy pre Adriana Škytová a manžel Martin, a Miloš Juriga a Kristína Kolníková v objekte 20 b.j., Osloboditeľov 1249 do 14.11.2013.

Hlasovanie: Za: 11                      Proti: 0                              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 85a/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

pridelenie 3-izb. bezb. nájomného bytu v NB 1250 (20b.j. Klzisko) pre

Pavol Pastorek, Družstevná 681 a Vladimíra Lobodovská od 01. 02. 2012

Hlasovanie: Za: 11                      Proti: 0                              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 85b/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje:

pridelenie 3-izb. nájomného bytu v NB 426 (7 b.j. Dom služieb) od 01. 03.

2012 pre Irena Križáková, Čachtice, Malinovského 426  s rodinou.

Hlasovanie: Za: 11                      Proti: 0                              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 86/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie Harmonogram výkupu pozemkov v lokalite Záhumenice na výstavbu IBV a BD, tento bod programu bude predmetom rokovania každého nasledujúceho zasadania OZ.

Hlasovanie: Za: 10                      Proti: 0                              Zdržal sa: 1(Juriga)

Uznesenie čís. 87/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje kúpu pozemku parc.č. 84 – záhrada o výmere 553 m2 a parc.č. 90 – záhrada o výmere 412 m2 v k.ú. Čachtice od Rudolf Ondrášik, Hviezdoslavova 1009 v prospech Obce Čachtice za kúpnu cenu 350,- €.

Hlasovanie: Za: 11                      Proti: 0                              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 88/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 2531 zpl. a nádvoria o výmere 1305 m2 v podiele 2/3 v k.ú. Čachtice od SR v správe Fakultná nemocnica, Legionárska 28, 911 71 Trenčín v prospech Obce Čachtice za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku.

Hlasovanie: Za: 9                        Proti: 0                              Zdržal sa: 2 (Balala, Bumbál)

Uznesenie čís. 89/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marek Bumbál, Vladimír Juriga,

Terézia Dendisová

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Michal Balala, Mgr. Mária

Štekláčová

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 10                      Proti: 0                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 90/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ zápisnicu z prieskumu trhu a  mandátnu zmluvu obstarávateľa SÚP

Čachtice  mandatára Ing. arch. Karola Ďurenca – Architekt, Tomášikova

12572/50D, Bratislava – Nové Mesto, prevádzka Nad Tehelňou 2311/49,

Trenčín a mandanta Obce Čachtice na obstaranie SÚP obce Čachtice

a zároveň poveruje starostku obce podpisom tejto zmluvy po úprave,

2/ Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach poveruje starostku obce  vyzvať

odborne spôsobilú osobu Ing. V. Vetráka vypracovaním súťažných

podkladov pre výber spracovateľa SÚP Obce Čachtice  v spolupráci

s Ing. K. Ďurencom,  návrh SP predložiť OZ na schválenie

Hlasovanie: Za: 10                             Proti:  0                       Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 91/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zmenu programového rozpočtu Obce Čachtice na rok 2012 podľa predloženého  návrhu – rozpočtové opatrenie č. 1 (podľa predloženého návrhu, ktorý je súčasťou tejto zápisnice)

Hlasovanie:  Za: 9                    Proti: 1 (Balala)           Zdržal sa: 0

Uznesenie čís.92/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje rozdelenie kapitálových výdavkov programového rozpočtu Obce Čachtice na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:  Za: 9                   Proti:  1 (Balala)             Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 93/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje pridelenie 3 izb. nájomného bytu v NB 1277 (10 bj. pri ZS) pre Pavol Pastorek, Družstevná 681 a Vladimíra Lobodovská od 01. 04. 2012

Hlasovanie:  Za: 10                     Proti:  0                                 Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 94/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach   schvaľuje:

1/ pridelenie 3 izb.  bezb. nájomného bytu v NB 1250 (20 bj. Klzisko)

od 01. 04. 2012    na 1 rok  pre  Eva Kubicová, Čachtice, Želovany 1105

Hlasovanie:  Za: 8                      Proti:  0                      Zdržal sa: 2 (Juriga, Peterková)

2/ pridelenie 2 izb. nájomného bytu v NB 426 (7 bj. Dom služieb)

od 01. 04. 2012 pre  Peter Opatovský a manž. Viera, Čachtice 1287

Hlasovanie:  Za:  10                   Proti:  0                      Zdržal sa: 0

3/ pridelenie 2 izb. nájomného bytu v NB 1287 (29 bj.) od 01. 04. 2012 pre

p. Gáborovú Beátu, bytom Nové Mesto nad Váhom

Hlasovanie:  Za: 10                   Proti:  0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 95/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach

1/ berie na vedomie informatívnu správu o postupe prác na príprave majetko-

právneho vysporiadania pozemkov v lokalite Záhumenice na výstavbu IBV a BD

2/ schvaľuje návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na výkup pozemkov

v plánovanej lokalite „Záhumenice“ za účelom vybudovania novej lokality

pre IBV a BD v obci Čachtice na etapy, termín bude predĺžený do 31.12.

2015. Rozloha min. výstavby –vykupovanej plochy bude 12500 m2

Hlasovanie:  Za: 10                    Proti:   0                     Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 96/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odpredaj  pozemku parc. č. 1054/2   o výmere 4 m? a parc. čís. 1055/3 o výmere 18 m2 v kat. úz. Čachtice v prospech Milan Parči a manž. Štefánia, Hviezdoslavova 998, Čachtice za kúpnu cenu    4,- €/m2.

Hlasovanie:  Za: 9                      Proti:   0                     Zdržal sa: 1 (Sučanský)

Uznesenie čís. 97/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje dodatok č. 3 k VZN č. 222/2009 o výške dotácie  na žiaka ZUŠ, MŠ, ŠKD, a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice

Hlasovanie:  Za:  6                     Proti: 0                       Zdržal sa: 4 (Balala,Bumbál

Lacovič,Sučanský)

Uznesenie čís. 98/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje VZN obce Čachtice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čachtice po zapracovaní pripomienok (viď príloha – návrh p. Lacovič).

Hlasovanie:  Za: 9                      Proti: 1 (Juriga)              Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 99/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  určuje

plat starostky obce v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z.   o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa § 4,ods. 1, zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Čachtice je 2,17 násobok, zvýšeného o  52 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov čo činí 2 592,54 €.

Hlasovanie:  Za:  7                     Proti: 1 (Balala)              Zdržal sa: 2 (Bumbál, Juriga)

Uznesenie čís. 100/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  poveruje starostku obce podpisom

Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k pozemkom, parc.č. 1671/7 a 1674/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve budúcich predávajúcich (1-5) podľa  prílohy tejto zápisnice (Mgr. Lenka zvončeková a spol.).

Hlasovanie:  Za: 10                    Proti:   0                     Zdržal sa:  0

Uznesenie čís. 101/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Elena Peterková, Miloš Lacovič,

Ľubica Gogolová

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Vladimír Juriga, Eduard Jamrich

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Chýbal: Mgr. P. Sučanský

Uznesenie čís. 102/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje VZN 3/2012 obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe určenia výšky  úhrady za sociálne služby na území obce Čachtice.

Hlasovanie: Za: 8                   Proti: 0                                   Zdržal sa: 2 (Balala,Sučanský)

Uznesenie čís. 103/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  navrhuje odklad hlasovania o VZN Obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc. služby

v Zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach na termín 2.7.2012 o 18.00 hod.

Hlasovanie: Za: 8                   Proti: 1 (Juriga)            Zdržal sa: 1 (Dendisová)

Uznesenie čís. 104/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

F. Záverečný účet – výrok

Záverečný účet OBCE Čachtice za rok 2011 bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom Čachtice dňa 28. 06. 2012 uzn. č. 104/2012 s nasledovným výrokom:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

I.     Celoročné hospodárenie bez výhrad

II.   Rozdelenie prebytku rozpočtu obce

Finančné prostriedky vo výške 480 125,50 € budú v roku 2012 prevedené do príjmov rozpočtu Obce Čachtice v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov nasledovne:

Obec Čachtice – prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011

–          454 125,50 € do príjmov obce

–       26 000,00 € do rezervného fondu

_______________________________

480 125,50 € spolu

III.  Tvorba rezervného fondu

a/ prebytok rozpočtu Obce Čachtice   257 249,80 €

v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec vytvára

rezervný fond vo výške schválenej Obecným zastupiteľstvom. Minimálny

ročný prídel je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového

roka.

–          bežný a kapitál. rozpočet k 31.12.2011 je prebytkový vo výške 257 249,80 €

b/ tvorba rezervného fondu

Obec Čachtice bude z roku 2011 tvoriť rezervný fond vo výške 26 000,00 €

z prebytku hospodárskeho výsledku.

IV.   Prehľad o podnikateľskej činnosti

Podnikateľská činnosť obce v oblasti Pálenica a Pohrebníctvo je evidovaná v účtovníctve obce samostatne ako vedľajšie hospodárstvo – podnikateľská činnosť. Výnosy a náklady na Podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte podnikateľskej činnosti.

Obec Čachtice dosiahla za rok 2011 v podnikateľskej činnosti kladný hospodársky výsledok vo výške 1 915,- € pred zdanením.

Stav finančných prostriedkov na účte Podnikateľskej činnosti k 31.12.2011 je 25 265,97 €, ktoré budú rozdelené nasledovne:

Finančné prostriedky vo výške 25 265,97 € budú použité na plnenie tých úloh, na ktoré bola zriadená, a ako zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania podnikateľskej činnosti Obce Čachtice.

V.  Prehľad o poskytnutých zárukách – záruky neboli poskytnuté.

Hlasovanie: Za: 8                   Proti: 1 (Balala)                       Zdržal sa: 1 (Sučanský)

Uznesenie čís. 105/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje pridelenie 2-izb. domovníckeho bytu v MKS Čachtice, Pionierska 419 pre Ivan Krchnavý, Hviezdoslavova 969 Čachtice od 01.07.2012, pracovníka v obecných pohrebných službách. Zmluva o nájme bytových priestorov (nájomná zmluva) je podmienená vykonávaním prác domovníka špecifikovaných v pracovnej náplni, ktorá tvorí príl. č. 1 NZ.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 106/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach   berie na vedomie:

1/ informáciu o postupe prác na vytvorení nového stavebného obvodu na

výstavbu IBV v lokalite Záhumenice

2/   ne – súhlasí s výstavbou rod. domu na prac. č. 2524 a 2525 v lokalite za

zdravotným strediskom, ktoré sú bez prístupovej komunikácie a napojenia na inž. siete

Hlasovanie: Za: 4                   Proti: 0                                   Zdržal sa: 6 (Juriga, Sučanský, Lacovič, Peterková, Gogolová, Štekláčová)

Uznesenie čís. 107/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje fin. príspevok vo výške 500,- € pre Double Agency s.r.o. Beckov na uskutočnenie podujatia: Najväčší rozprávkový les Čachtice – Višňové“ dňa 4.8.2012 pre deti i dospelých v areáli Čachtickej boriny.

Hlasovanie: Za: 7                   Proti: 2 (Sučanský, Balala)         Zdržal sa: 1 (Bumbál)

Uznesenie čís. 108/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje Zmluvu o vzájomnej pomoci a spolupráci pri požiaroch a živelných pohromách.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 109/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje Dodatok č. 6 k VZN č.1/2008 o výške mesačného príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice s platnosťou od 1.9.2012 nasledovne:

–          MŠ Čachtice z 5,- € na 7,- €

–          ZUŠ (výtvarný odbor) z 2,50 € na 3,- €.

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 0                                   Zdržal sa: 1(Balala)

Uznesenie čís. 110/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje sponzorskú fin. podporu vo výške 150,- € pre ZO Slov. zväz telesne postihnutých N.M.n.V. pre inv. členov a postihnuté deti (org. má 288 členov, z toho 44 detí)

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

–          pokračovanie OZ 02. 07. 2012 – prítomných 8 posl. OZ, chýbali:

E. Jamrich, A. Sládeková, Ing. E. Peterková,

Uznesenie čís. 111/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje VZN č. 2/2012 Obce Čachtice o poskytovaní soc. služieb a o výške úhrady za soc. služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Čachticiach pri zachovaní min. súčasných mzdových nárokov zamestnancov zamestnaných v ZOS

Hlasovanie: Za: 6                   Proti: 0                        Zdržal sa: 2 (Štekláčová, Balala)

Uznesenie čís. 112/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Balala, Anna Sládeková,

Mgr.Mária Štekláčová

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Elena Peterková, Miloš Lacovič

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 113/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe určenia výšky  úhrady za soc. služby na území obce Čachtice – príloha č. 1 – mesačná sadzba úhrady pre klienta ZOS sa mení na 300,- €/mes.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 114/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  neshvaľuje:

–          Zmenu programového rozpočtu Obce Čachtice na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2 (podľa predloženého návrhu, ktorý je súčasťou tejto zápisnice)

–          Berie na vedomie monitoring programového rozpočtu Obce Čachtice  na rok 2012 k 30.06.2012.

Hlasovanie: Za: 4 (Juriga, Peterková, Sládeková,Dendisová)       Proti: 5 (Štekláčová,Bumbál, Balala,Lacovič, Sučanský)      Zdržal sa: 2 (Gogolová,  Jamrich)

Uznesenie čís. 115/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje VZN č. 3/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ ŠST Čachtice a obce Hrachovište od 01.01.2013.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 116/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie informatívnu správu o postupe prác na vytvorení stav. Obvodu na IBV v lokalite „Záhumenice“. V súčasnej situácii Obec Čachtice nie je schopná vytvoriť stav. obvod na IBV v lokalite Záhumenice.

Uznesenie čís. 117/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie informatívnu správu

o realizovaných projektoch financovaných z prostriedkov EÚ:

–          Obnova NKP Čachtický hrad

–          Centrálna zóna Čachtice – Skrášlenie obce krvavej Báthoričky

–          Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Čachtice

–          Web kamery

–          Rekonštrukcia št. cesty III .tr. Čachtice – Podkylava

–          ÚP obce Čachtice – zadanie

Uznesenie čís. 118/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  udeľuje predbežný súhlas k :

–          návrhu usporiadania pozemku   pod objektom byt. domu s.č. 418

–          prevodu pozemku pre Juraj Skoršepa, Čachtice, Slnečná 369 – prevod cca 5 m2 (pri garáži, SP-SU 95/2008-28.01.2009)

–          prevodu pozemku pre Jozef Pánik a manž., Čachtice, Niva 62 – prevod p.č. 252,

–          prevody budú predmetom rokovania po dodaní geom. plánov s vyznačením vyššie uvedených parciel na nasledujúcom OZ

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 1 (Balala)

Uznesenie čís. 119/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy –               dodatok č.2 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku               do 31.12.2013.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 1 (Balala)

Uznesenie čís. 120/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje vyzvať firmu ELMONT Šahy               na odstránenie závad na verejnom osvetlení na území obce Čachtice v rámci                         záruky. T : ihneď.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 121/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  žiada predložiť  aktuálny zoznam

uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

Zodp. Komisia soc. a zdravotná OZ                                     T: bud. OZ

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 122/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Sučanský, Miloš Lacovič, Ľubica Gogolová

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Marek Bumbál, Terézia Dendisová

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 123/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

1/  rozpočet Obce Čachtice na rok 2013 s nasledovnými zmenami:

–          v programe 4: Služby občanom, riadok 33 sa mení suma z pôvodnej 110 000,- € na sumu 64 358,-€, v riadku 34 sa mení suma z pôvodnej navrhnutej 50 000,-€ na sumu 29 253,- €. Tieto ušetrené prostriedky sa presunú do programu 7: Komunikácie, v riadku 5 sa suma programovaná 235 758,- € mení na 300 147,-€, položky 6 až 12 sa zrušia a suma bude rozčlenená na budúcom zasadnutí OZ. Ďalej sa mení položka v programe 9: Šport, v riadku 15 sa mení pôvodne programovaná suma 7 000,-€ na 9 000,-€.

2/ berie na vedomie výhľadovo rozpočet Obce Čachtice na roky 2014 a 2015

Hlasovanie: Za: 9                   Proti: 1 (Juriga)                        Zdržal sa: 1(Balala)

Uznesenie čís. 124/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

1/ VZN 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Čachtice

2/ poplatky za prenájom hrobového miesta:

–          Jednohrob: 15 €/10r.,    dvojhrob: 30 €/10r.,    trojhrob: 45 €/10r.,

–          Krypta: 100 €/10r., detský hrob, urna: 10 €/10r.

Hlasovanie: Za: 7                   Proti: 4 (Juriga,Balala, Bumbál,Dendisová)               Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 125/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje :

VZN 6/2012 /2012 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území Obce Čachtice.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 126/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  deleguje zástupcov do Rady školy ZŠŠST Čachtice: Terézia Dendisová, Ľubica Gogolová, Miloš Lacovič,

Ing. Daniela Bublavá.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 127/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje Zmluvu o financovaní CVČ v Novom Meste nad Váhom na jedno dieťa do 19. veku jeho života vo výške 65,23 €.

Hlasovanie:

1/                  Za: 2  (Juriga, Štekláčová)                Proti: 6 (Gogolová,  Bumbál, Dendisová,  Lacovič,  Sučanský, Balala)           Zdržal sa: 3 (Jamrich, Sládeková, Peterková)

2/                  Za: 5                  Proti: 3 (Juriga,Bumbál, Štekláčová)              Zdržal sa: 3 (Jamrich, Sládeková, Peterková)

Uznesenie čís. 128/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v nájomných obecných bytoch s.č. 1249, 1250, 1277, 1287, 426 na obdobie 3 roky.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                    Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 129/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:

1/  berie na vedomie stanovisko KSÚ v Trenčíne čís. KSÚ-2012-646/3275-8 zo dňa 26.11.2012 podľa § 20 odst. 5 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – posúdenie návrhu „Zadania k ÚPN-O Čachtice“

2/ schvaľuje Zadanie pre Územný plán obce Čachtice

3/ súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Čachtice potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a obcou v zmysle § 4, odst. 2 zák. č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 130/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje prenájom priestorov o výmere 33 m2 v Dome služieb Čachtice pre žiadateľa Daniel Vido, Mierová 1253, Čachtice. Cena prenájmu za 1 m2 ročne 17 €, doba prenájmu: neurčitá.

Hlasovanie: Za: 10                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 1(Lacovič)

Uznesenie čís. 131/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje plán kontrolnej činnosti pre HKO na I. polrok 2013 nasledovne:

–          prekontrolovať hospodárenie OFK za rok 2012

–          prekontrolovať platby za daň z ubytovania vo všetkých ubytovacích zariadeniach v obci, vrátane  ubytovania  P. + A.  Sučanskí

–          prekontrolovať faktúry za práce naviac v Centrálnej zóne Čachtice

–          prekontrolovať daň v dobývacom priestore Kameňolomy Čachtice

–          Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 132/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  poveruje starostku obce zverejniť zoznam neplatičov daní a poplatkov za KO a DSO vo výveske, Čachtickej TV a WEB stránke obce v termíne do 31. 01. 2013.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 133/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje nákup liehového meradla značky ZEHR v sume 5 844,94 €, stožiare VO od firmy RELM N. Mesto nV., v hodnote 3 433 €.

Hlasovanie: Za: 11                 Proti: 0                                   Zdržal sa: 0