2013

Uznesenie čís. 134/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

A/ návrhovú komisiu v zložení:    Mgr. Marek Bumbál,   Eduard Jamrich a Vladimír Juriga

B/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Elena Peterková, Mgr. Michal Balala

C/ berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ z posledného OZ

Hlasovanie: Za: 8                   Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 135/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

1/ rekonštrukciu pestovateľskej pálenice a spôsobom výberu dodávateľa stavebných materiálov a vypracovania PD ako aj vyhodnotením poveruje stavebnú komisiu OZ.

Hlasovanie: Za:   9                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0

2/ berie na vedomie výsledky uskutočnenej ankety  na vykurovacie médium  v pestovateľskej pálenici a schvaľuje ako vykurovacie médium zemný plyn

Hlasovanie: Za:   5                   Proti: 1 (Juriga)                     Zdržal sa: 3 (Bumbál ,Balala, Sučanský)

Uznesenie čís. 136/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:

–  dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ schváleného dňa 08. 02. 2011 uzn. č. 16/2011, v častii II – sadzby odmien sa dopĺňa bod 4 nasledovne:

– Zástupcovi starostky  patrí odmena   160,- € mesačne brutto, pracovné stretnutia týždenne vždy v  stredu (otvorený deň pre občanov od 14.30  do 17.oo hod.), príp.  podľa potreby obce, účasť na dôležitých rokovaniach obce a pod.

Hlasovanie: Za:  6                                Proti: 0                      Zdržal sa: 3 (Jamrich,Balala,Sučanský)

Uznesenie čís.137/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach   schvaľuje:

Zmluvu o združení finančných prostriedkov na financovanie Centier voľného času -záujmového vzdelávania detí a mládeže v CVČ s MsÚ Nové Mesto nad Váhom a s Kongregáciou školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom  na rok 2013 nasledovne:  na každé dieťa iba raz              v štvrťročných splátkach.
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmovú činnosť  detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci, ktoré budú pomerne rozdelené   pre všetky deti od 5  do 15 rokov s trvalým pobytom v obci do ZŠ, MŠ, SMŠ a ZUŠ. Na tento účel bude použitá suma, ktorá sa vypočíta rozdielom sumy pridelených podielových daní od štátu, z ktorej bude odpočítaná suma poukázaná CVČ. Predmetná suma bude použitá na záujmovú činnosť detí, za čo zodpovedá riaditeľ príslušnej školy. Použitie vyššie uvedených fin. prostriedkov riaditeľ školy zúčtuje obecnému zastupiteľstvu 1 x ročne k dátumu 31.1. nasledujúceho roku. Návrh rozdelenia fin. prostriedkov predloží komisia školstva na najbližšom  zasadnutí OZ.

Hlasovanie: Za:  9                               Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 138/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach

1/  ruší verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výmenu okenných a dverných výplní na objekte Kultúrneho domu v Čachticiach, ktoré bolo vyhodnotené 03. 01. 2013 v zmysle § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko nastala podstatná zmena okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené

Hlasovanie:  Za: 8                      Proti: 1 (Juriga)                       Zdržal sa: 0

2/ schvaľuje postup pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výmenu okenných a dverných výplní na objekte Kultúrneho domu v Čachticiach v zmysle prijatej Smernice pre verejné obstarávanie pre postup obstarávania zákazky  s nízkou hodnotou s tým, že komisiu na vyhodnotenie predmetu zákazky bude tvoriť OZ Čachtice, stanovením kritérií predmetnej zákazky sa poveruje stavebná komisia OZ.

Hlasovanie:  Za:  9                     Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

3/ schvaľuje postup pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výmenu okenných  výplní na objekte Zdravotného strediska  v Čachticiach v zmysle prijatej Smernice pre verejné obstarávanie pre postup obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s tým, že komisiu na vyhodnotenie predmetu zákazky bude tvoriť OZ Čachtice, stanovením kritérií predmetnej zákazky sa poveruje stavebná komisia OZ.

Hlasovanie:  Za:  9                     Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 139/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie

informáciu Ing. Jindřicha Gazdu a manž. Patrície, Bratislava a OZ Krajina Karpaty  a prejavený záujem o prenájom obecného majetku – objektu Drugetovskej kúrie, Čachtice, Medzihorská 180, tak ako to bolo prezentované na stretnutí so stavebnou komisiou dňa 11. 02. 2013. Ďalší postup bude predmetom  nasledujúceho rokovania OZ do 15.3.2013.

Hlasovanie:  Za:  8                     Proti:  0                      Zdržal sa: 1 (Juriga)

Uznesenie čís. 140/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje pridelenie a zámenu obecných nájomných bytov v BD  s.č.  1277, 1287 nasledovne:

-3-i byt v BD 1277, 10 bj  zámena, (Patrik Skovajsa – uvoľní 2-i byt na prízemí 1277)

-2-i byt v BD 1277, 10 bj  (Andrea Vatrtová, uč. MŠ – 3. posch.)

-2-i byt v BD 1277, 10 bj  – prízemie (Miroslava Skopalová)

-2-i byt v BD 1287, 29 bj (Marek Schwartz, Štefánia Parčiová, 1. posch.) –  náhr. Marák

-1-i byt v BD 1287, 29 bj (Zuzana Ivanová)

zámena bytov:

2-i byty v BD 1287 prízemie, 29 bj (Beáta Gáborová a Radovan Morávek)

náhradníci: Michal Hadbábny, Katarína Košťálová.

Hlasovanie:  Za:  9                     Proti:  0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 141/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odpredaj obecných pozemkov – parc. čís.  2301 zpl. o výmere 663 m2 a parc. čís. 2302 záhrady o výmere 350 m2 pre žiadateľov František Hanic a spol., Miloša Uhra 607, za kúpnu cenu 0,10 € za 1m2 pozemku.

Hlasovanie:  Za:  9                     Proti:  0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 142/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odpredaj obecného pozemku – parc. čís.  2121 záhrady o výmere 836 m2 pre žiadateľku Oľgu Pyšnú rod. Brokešovú, Duklianska 523, Čachtice za kúpnu cenu 0,10  € za 1m2 pozemku.

Hlasovanie:  Za:  9                     Proti:  0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 143/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje odpredaj obecného pozemku odčleneného geometrickým plánom z  parc. čís.  2016/1  zpl. o výmere cca 120 m2 – komunikácia, pre žiadateľov Marián Hanák a manž. Petronela., Miloša Uhra 617, Čachtice za kúpnu cenu 4,-  € za 1m2 pozemku .

Hlasovanie:  Za:  9                     Proti:   0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 144/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  schvaľuje poskytnutie príspevku pre spolkovú činnosť pre Úniu nevidiacich a slabozrakých SR, ZO Nové Mesto n.V. vo výške 50,- €.

Hlasovanie:  Za: 9                      Proti:   0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie čís. 145/2013

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach  berie na vedomie správu HKO o hospodárení OFK Čachtice a kontrole platenia dane za ubytovanie firmami Peter a Anna Sučanskí.

Hlasovanie:  Za:  9                    Proti:   0                    Zdržal sa: 0