Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Manželstvo

Manželstvo môže byť uzavreté formou civilného sobáša alebo formou cirkevného sobáša.      S účinnosťou od 1.1.2023 snúbenci o civilný sobáš môžu požiadať na ktoromkoľvej matričnom úrade bez ohľadu na trvalý pobyt, pričom úkon je spoplatnený pri podaní žiadosti snúbencov v inom matričnom obvode, ako je ich trvalý pobyt. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list. 

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:
 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
 • cudzinci pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (podľa potreby aj s vyšším overením tzv. apostillou) preložené súdnym prekladateľom. K uvedeným dokladom treba priložiť aj doklad o osobnom stave, doklad o pobyte a doklad o štátnom občianstve.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Snúbenec si má právo zvoliť poradie priezvisk, ktoré z priezvisk - to, ktoré si ponechal a nové, ktoré prijal ako spoločné priezvisko bude uvedené ako prvé priezvisko v poradí, a ktoré ako druhé v poradí. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, snúbenci sa dohodnú ake bude priezvisko ich spoločných detí . Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Správne poplatky:
 • 30,00 € – uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt,
 • 30,00 € – povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 100,00 € – povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 100,00 € – uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
 • 280,00 € – uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 280,00 € – uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
 • 15,00 € – žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
 • 3,00 € – nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

Doba vybavenia: na počkanie