Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Daň za nevýherné hracie stroje

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Miestne dane a poplatky
  Zuzana Mihalová
tel: 032/740 10 12
email: dane@cachtice.sk
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: dane@cachtice.sk

Čo je predmetom dane?

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektornické prístroje a počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
c) automatické hojdacie zariadnia pre deti

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania

  • daňové priznanie k meistnym daniam pre FO a PO

Upozornenie

Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu uvedenom vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzby dane za predajné automaty

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je uvedená vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tlačivá k dani za predajné automaty

 

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.