Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Daň za psa

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Miestne dane a poplatky
  Zuzana Mihalová
tel: 032/740 10 12
email: dane@cachtice.sk
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: dane@cachtice.sk

Čo je predmetom dane?

 • pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Daňovník je povinný podať Daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.

Pri zániku daňovej povinnosti (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) predloží daňovník do 30 dní vyplnené Daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania

 • postačujú základné údaje o psíkovi

Upozornenie

K podanému daňovému priznaniu k dani za psa musíte zároveň vyplniť a podať evidenčný list za psa.

Pri strate známky psa je daňovník povinný požiadať do 15 dní odo dňa straty o vydanie náhradnej známky, za ktorú sa vyberá poplatok vo výške 0,66 Eur.

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov

Sadzby dane za psa

Sadzby dane za psa sú uvedené vo VZN Obce Čachtice  DzN 8/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 584.79 kB o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tlačivá a poučenie k vyplneniu daňového priznania k dani za psa:

 

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Obce Čachtice DzN 8/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 584.79 kB  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Obec Čachtice zverejňuje zoznam evidovaných psov v obci                                                           

 • Ak vlastníte psa a nenachádzate sa v priložených zoznamoch, je nutné svojho psa  zaregistrovať na obecnom úrade.
 • V prípade, že psa prestanete vlastniť, ste povinný túto skutočnosť do 30 dní ohlásiť obci.
 • Evidencia psov na č. dverí 6 alebo 7 – Referát daní a poplatkov.       

Priestupky

V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:

   
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane