Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Daň za ubytovanie

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Miestne dane a poplatky
  Zuzana Mihalová
tel: 032/740 10 12
email: dane@cachtice.sk
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: dane@cachtice.sk

Čo je predmetom dane?

K podaniu daňového priznania k miestnej dani za ubytovanie by ste mali vedieť, že predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení (podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka). Patria sem okrem všetkých definovaných ubytovacích zariadení aj napr: rodinné domy, byty v bytových domoch, stavby slúžiace na viaceré účely a iné zariadenia poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť sa týka prevádzkovateľov zariadení, ktoré poskytujú prechodné odplatné ubytovanie.

Nový daňovník sa zaregistruje k dani za ubytovanie predložením živnostenského listu a následne Výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie za príslušný štvrťrok.

Dokedy je potrebné podať Výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie

  • do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka

Potrebné doklady k podaniu Výkazu

  • štvrťročný výkaz vybranej o vybranej miestnej dani za ubytovanie s priloženými fotokópiami z knihy ubytovaných

Upozornenie

Povinnosť predložiť správcovi dane štvrťročný výkaz vybranej dane za ubytovanie s priloženými fotokópiami z knihy ubytovaných do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov ubytovania, bez ohľadu na to či majú na túto činnosť živnostenské oprávnenie alebo nie.

Sadzba dane za ubytovanie

Sadzba dane za ubytovanie je uvedená vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tlačivá k dani za ubytovanie:

Výkaz si je možné si vyzdvihnúť aj na referáte daní a poplatkov OcÚ v Čachticiach, č.dv. 6 a 7.

 

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.