Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Daň za užívanie verejného priestranstva

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Miestne dane a poplatky
  Zuzana Mihalová
tel: 032/740 10 12
email: dane@cachtice.sk
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: dane@cachtice.sk

Čo je predmetom dane?

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

Verejným priestranstvom v obci sa rozumejú nasledovné meista:

a) pozemné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu
b) chodník príp. aj upravená plocha určená pre chodcov na celom území obce

Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorových vozidiel v obci Čachtice sú:

a) Parkovisko - ul. J. Urbanovského (cintorín), ul. Malinovského (pred MKS) a námestie

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na území obce rozumie:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie predajného zariadenia
d) umeistnenie zariadenia lunaparku, cirkusu a iných atrakcií
e) umeistnenie skládky
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti

Daňovník je povinný oznámiť písomne správcovi dane zámer osobitného užívania verejného pristranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní odo dńa zániku daňovej povinnosti a verejné priestranstvo bezodkladne uviesť do pôvodného stavu.

Potrebné doklady k podaniu daňového priznania

  • žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva

Upozornenie

Od dane za užívanie verejného prietsranstva je oslobodené:

a) osobitné užívanie verejného preistranstva vo verejnom záujme na základe rozhodnutia starostu obce po predložení písomnej žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (charitatívne, telovýchovné, športové, kultúrne podujatia bez vyberania vstupného)
b) predajné zariadenia určené na rpedaj ľudovo-umeleckých a remeselnýíckych výrobkov pri príležitosti kultúrno-spoločenských podujatí.

Sadzby dane za užívanie verjného priestranstva

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú uvedené vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tlačivá k dani za užívanie verejného priestranstva:

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva

 

Definície predmetnej dane sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN Obce Čachtice č. 11/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.