Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Ambulantný predaj a poskytovanie služieb na verejných priestranstvách

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Matrika
  Ing. Daniela Bublavá
tel: 032/74010 13
email: matrika@cachtice.sk

Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenia sa nepovažuje predajné zariadenia, an ktorého zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.

Obec Čachtice v zmysle Zákona č.178/1998 Z.z. a VZN č. 2/2022 určuje tieto verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj a poskytovanie služieb na predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni, na nasledovnom verejnom priestranstve:
 • a) priestranstvo pod schodmi Miestneho kultúrneho strediska
  • predaj živej hydiny v pojazdnej predajni
  • predaj mäsa a mäsových výrobkov v pojazdnej predajni
  • predaj mlieka, mliečnych výrobkov a syrov v pojazdnej predajni
  • predaj pukancov
 • b) priestranstvo pod schodmi Miestneho kultúrneho strediska, na poskytovanie služieb
  • meranie ostrosti zraku
  • výkup starého papiera
  • rýchle občerstvenie a stravovanie v pojazdnej predajni

ďalšie trhové miesta na ambulantný predaj, na konkrétne služby, na nalseodvnom verejnom priestranstve

 • a) na obvyklom mieste na ul. Družstevná, na poskytovanie služieb:
  • prevádzky kolotočov a strelnice
 • b) na obvyklom mieste na ul. Mierová, na poskytovanie služieb:
  • prevádzky cirkusov
Na trhových miestach môžu predávať:
 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou - ľudoví remeselníci (umeleckí remeselníci) a slobodní umelci, drobný slovenský ľudovo umelecký výrobca bez registrácie, remeselná chránená dielňa, prevádzkovatelia ľudového remesla so živnosťou a slobodní umelci

Povolenie predaja na trhoviskách

Predaj na trhoviskách v Obci Čachtice sa riadi VZN č.2/2022 o podmeinkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydá Obec Čachtice.

 • Nepodnikateľ

Potrebné doklady:
 • Vyplnená žiadosť
 • Čestné vyhlásenie
 • Doklad o tom, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňujete vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo ste nájomcom takého pozemku alebo máte obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý Vás oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
 • Potvrdenie o registrácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Žiadosť:
 • Podnikateľ

Potrebné doklady:
 • Vyplnená žiadosť
 • Živnostenský list (fyzická osoba),
 • Výpis z obchodného registra (právnická osoba),
 • Fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu ERP, VRP, ORP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP,
 • Potvrdenie o registrácii z príslušného Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o splnení hygienických požiadaviek  na priamy predaj prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu,
 • Pri predaji balených potravinárskych výrobkov a poskytovaní rýchleho občerstvenia rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením predajného zariadenia (stánok s trvalým stanovišťom) do prevádzky.
Žiadosť: