Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Predaj na trhoviskách

Na trhových miestach môžu predávať:

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou - ľudoví remeselníci (umeleckí remeselníci) a slobodní umelci, drobný slovenský ľudovo umelecký výrobca bez registrácie, remeselná chránená dielňa, prevádzkovatelia ľudového remesla so živnosťou a slobodní umelci

Povolenie predaja na trhoviskách pri príležitostnom trhu

Predaj na trhoviskách v Obci Čachtice sa riadi VZN č.2/2022 o podmeinkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice

Trhové miesta na území obce zriaďuje Obec Čachtice na základe skutočností, ktoré upravuje zákon č. 178/1998 Z.z. 

Obec Čachtice má zriadené tieto trhové miesta:

Trhovisko

Trhovisko na ul. Malinovského vedľa predajne COOP Jednota - (trhovisko so zastrešnými stánkami a s uzatvorenými stánkami), trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorého správcom je Svetozár Špalek Farma Čachtice a predaj je upravený samostatným VZN č. 3/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok.

Pre predaj na trhovisku je potrebné kontaktovať správcu trhoviska.

Správca trhoviska:
FARMA ČACHTICE
  Svetozár Špalek
tel: 0949 358 262
email: farmacachtice@gmail.com

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva Obec Čachtice.

 • Nepodnikateľ

Potrebné doklady:
 • Vyplnená žiadosť
 • Čestné vyhlásenie
 • Doklad o tom, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňujete vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo ste nájomcom takého pozemku alebo máte obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý Vás oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
 • Potvrdenie o registrácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Žiadosť:
 • Podnikateľ

Potrebné doklady:
 • Vyplnená žiadosť
 • Živnostenský list (fyzická osoba),
 • Výpis z obchodného registra (právnická osoba),
 • Fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu ERP, VRP, ORP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP,
 • Potvrdenie o registrácii z príslušného Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o splnení hygienických požiadaviek  na priamy predaj prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu,
 • Pri predaji balených potravinárskych výrobkov a poskytovaní rýchleho občerstvenia rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením predajného zariadenia (stánok s trvalým stanovišťom) do prevádzky.
Žiadosť: