Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Príležitostné trhy

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Matrika
  Ing. Daniela Bublavá
tel: 032/74010 13
email: matrika@cachtice.sk

Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.

Obec Čachtice v zmysle Zákona č.178/1998 Z.z. a VZN č. 2/2022 zriaďuje a povoľuje tieto trhové miesta pre príležitostné trhy:
 • a) Hody Čachtice
 • b) Remeselne trhy - v areály Čachtického hradu
 • c) Remeselné trhy - vymedzený priestor vedľa cesty na hrad - parcela EKN č. 3483
 • d) Mikuláš
 • e) Vianočné trhy
 • f) Veľkonočné trhy
 • g) Trhy počas športového dňa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

ďalej sa zriaďujú príležitostné trhy:

 • a) vo vestibule a v zasadacej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska  - na predaj odevov a zmiešaného tovaru a na predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami  medzi sebou
 • b) na štadióne obecného futbalového ihriska TJ Čachtice - počas kultúrnych a športových aktivít.
Na trhových miestach môžu predávať:
 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou - ľudoví remeselníci (umeleckí remeselníci) a slobodní umelci, drobný slovenský ľudovo umelecký výrobca bez registrácie, remeselná chránená dielňa, prevádzkovatelia ľudového remesla so živnosťou a slobodní umelci

Povolenie predaja na trhoviskách

Predaj na trhoviskách v Obci Čachtice sa riadi VZN č.2/2022 o podmeinkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydá Obec Čachtice.

 • Nepodnikateľ

Potrebné doklady:
 • Vyplnená žiadosť
 • Čestné vyhlásenie
 • Doklad o tom, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňujete vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo ste nájomcom takého pozemku alebo máte obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý Vás oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
 • Potvrdenie o registrácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Žiadosť:
 • Podnikateľ

Potrebné doklady:
 • Vyplnená žiadosť
 • Živnostenský list (fyzická osoba),
 • Výpis z obchodného registra (právnická osoba),
 • Fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu ERP, VRP, ORP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP,
 • Potvrdenie o registrácii z príslušného Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o splnení hygienických požiadaviek  na priamy predaj prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu,
 • Pri predaji balených potravinárskych výrobkov a poskytovaní rýchleho občerstvenia rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením predajného zariadenia (stánok s trvalým stanovišťom) do prevádzky.
Žiadosť: