Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Podateľna
  Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
email: sekretariat@cachtice.sk

Právnícké a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a služieb sú povinné riadiť sa pri stanovení času predaja v obchode a času prevádzky služieb VZN Obce Čachtice č. 7/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Čachtice

Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Čachtice sa vychádza z rpevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a primerané požiadavky podniaketľov.

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

  • Prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a sposkytovaním služieb sa určuje denne od 6:00 hod. do 22:00 hod.
  • V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sáms tanoví prevádzkový čas pre každú prevádzkáreň.
  • Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská, reštauračná činnosť ako aj rýchle občertsvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu vrátane prevádzok typu kaviareň, denný bar, nočný bar sa určuje nasledovne:
    • pondelok - nedeľa od 10:00 hod. do 22:00 hod.
  • V prevádzkach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti / svadobmé hostiny, živoné výroči, firmené oslavy a pod. / je prevádzková doba neobmedzená.
  • V prevádzkach organizujcich akcie na prelome rokov ( Silvetser - Nový rok) / je prevádzková doba neobmedzená

Prevádzkový čas je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Obci Čachtice prostredníctvom Obecného úradu najneskôr 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času.

Potrebné doklady:

  • Oznámenie o čase prevádzky