Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Poskytovanie informácií

Obec Čachtice je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Čachtice vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Interná smernica 2/2021 o postupe pri vybavovaní žiadosti o informácie (2.4 MB)

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Podateľna
  Iveta Opatovská
adresa: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice
tel: 032/740 10 24
email: obec@cachtice.sk

Žiadosť:

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám PDF (208.17 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám WORD (12.73 kB)

Opravný prostriedok:

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.


Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Čachticiach.


Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.