Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Podateľna
  Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
email: sekretariat@cachtice.sk

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je poskytovaná Obcou Čachtice občanom na základe zákona č. 417/2016 Z.z.. Pri poskytovaní dávky sa postupuje v zmysle VZN č.4/2019 o posktovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi poskytuje jednorázovú sávku v hmotnej núdzi.

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže obec priznať fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej, finančnej a krízovej situácií.

Pri poskytovaní tejto dávky sa nevyžaduje, aby žiadateľ bol poberoateľom dávky v hmontej núdzi.

Čo je to nepriaznivá sociálna situácia, krízová situácia a mimoriadna nepredvídateľná udalosť?

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby a s ňou spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti:

 • a) sociálnym vylúčením
 • b) obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť
 • c) neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy
 • d) neschopnosťou zabezpečiť si nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb pre svoje nesprávne životné návyky alebo spôsob života
 • e) neschopnosťou samostatne riešiť svoju krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na starobný dôchodok.

Krízová situácia je ohrozenie zdravia alebo života fyzickej osoby a rodiny, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie.

Mimoriadna nepredvídateľná udalosť je udalosť, ktorá sa nedala dopredu predpokladať a jej následkom sa fyzická osoba a s ňou spoločne posudzované osoby žijúce v spoločnej domácnosti ocitli v situácií, keď je ohrozené ich zdravie, život alebo základné životné potreby.

Za mimoriadnu situáciu na účely poskytnutia dávky možno považovať:

 • a) odtsranovanie následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, zemetrasenie, požiar a pod.),
 • b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto ni sú hradené prostredníctvom základného zdravotného poistenia,
 • c) zabezpečenie pohrebu osoby, ktorá bola so žiadateľom v rpiamok príbuzenskom pomere v prípade, že žiadateˇk zabezpečuje pohreb tejto osoby,
 • d) vybavovanie osobného dokladu (občianskeho preukazu) pri jeho strate alebo odcudzení,
 • e) iné nepredvídateľné skutočnosti, keď je ohrozené zdravie a život žiadateľa alebo s ním spoločne posudzovaných osôb.
Aká je výška mimoriadnej dávky na pomoc občanovi?

Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže obec poskytnúť žiadateľovi v amximálnej výške nasledovne:

 • a) odtsranovanie následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, zemetrasenie, požiar a pod.) - do 5000,- EUR,
 • b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto ni sú hradené prostredníctvom základného zdravotného poistenia - do 1000,- EUR,
 • c) úhrada nákladov spojených s úmrtím rodinného príslušníka žiadateľa, ktorému žiadateľ zabezpečuje pohreb - do 500,- EUR,
 • d) úhrada poplatku za vybavenie osobných dokladov (občiansky preukaz) - do 33,- EUR,
 • e) iné nepredvídateľné skutočnosti na základe rozhodnutia starostu - do 2000,- EUR.
V akej forme sa dávka poskytuje?

Dávka sa poskytuje prednostne vyplatením v hotovosti prostredníctvom pokladnice obce, prípadne bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu žiadateľa.

Kto má nárok na poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi?

Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi je možné poskytnúť len občnovi ktorý má na území obce trvalý pobyt a ktorý nemá voči obci finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a pod.)

Mimoriadna dávka môže byť priznaná len v prípade, ak celkový príjem žiadtaeľa (priemer výšky všetkých príjmov za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním žiadosti) a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb podľa zákona o životnom minime nepresiahne 2,5 násobok životného minima.

Mimoriadna dávka na pokrytie nákladov pohrebných a cinotínskych služieb môže byť priznaná len v prípade, ak celkový príjem domácnosti žiadateľa (zabezpečuje pohreb zomretého) a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb podľa zákona č. 601/2003 Z. z. nepresiahne výšku životného minima. Celkový príjem sa vypočíta ako priemer výšky všetkých príjmov za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním žiadosti.

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávkou fakultatívnou (dobrovoľnou) a na jej poskytnutie nie je právny nárok.

Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi sa posktuje občanovi na základe individuálneho posúdenia žiadosti, s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok. 

Schvalovanie žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dávky

O poskytnutí, resp. zamietnutí mimoriadnej dávky žiadateľovi rozhiduje starosta obce na základe písomného odporúčania zastupiteľstva.

Žiadosť: