Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Sociálne služby

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom / neverejný poskytovateľ sociálnej služby/.

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu

  • a) poskytne sociálnu službu
  • b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel.
  • c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby / ak nemôže poskytnúť soc. službu/.
  • d) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou / ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie soc. služby podľa písmen a) až c)

Máte záujem o poskytnutie sociálnych služieb?

Ak máte záujem o poskytnutie sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ (občan obce) požiadal Obec Čachtice o posúdenie odkázanosti na túto službu.

 

1.Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Obec Čachtice v rámci svojej kompetencie vydáva Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu iba pre:

  • § 35 Zariadenie pre seniorov (ZpS)
  • § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
  • § 41 Opatrovateľskú službu (OS)

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu začína v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podaním písomnej žiadosti.

V prípade záujmu o sociálnu službu v inom zariadení ako je uvedené vyššie treba podať žiadosť na Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý vydáva Rozhodnutie a posudok na sociálnu službu pre:

  • § 38 Domov sociálnych služieb (v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK)
  • § 39 Špecializované zariadenie (v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK)

 

Ako postupovať pri podaní žiadosti?

 

„Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (814.57 kB) podá občan s trvalým pobytom na území obce Čachtice na Obecnom úrade Čachtice - podateľni. Na žiadosti vyznačí druh sociálnej služby, o ktorú má záujem. Na každý druh sociálnej služby musí byť podaná osobitná žiadosť. Súčasťou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, (vyplní všeobecný lekár) alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, nie starší ako 6 mesiacov.

Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný podať túto žiadosť sám, môže v jeho mene, s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravom stave tohto občana podať žiadosť iná fyzická osoba.

Podaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” sa pristúpi k posudkovej činnosti.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na požadovaný druh sociálnej služby.

Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov) ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.

Žiadosť:
VYBAVUJE:
Zariadenie opatrovateľskej služby Čachtice - ZOS
adresa: Malinovského 427, 916 21 Čachtice
  Mgr. Mária Blanárová
tel: 032/ 7787 340
email: zos@cachtice.sk

 

2.Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je osobitné pre každého poskytovateľa sociálnej služby a dostupné priamo u poskytovateľa sociálnej služby alebo v elektronickej podobe na jeho webových stránkach.

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnej služby v Trenčianskom samosprávnom kraji

Obec Čachtice poskytuje sociálne služby prostredníctvom Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS).

V ZOS Čachtice sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Poskytovanie sociálnej služby je podmienené podaním žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Žiadosť podáva občan s trvalým pobytom na území obce Čachtice písomne na adresu:

VYBAVUJE:
Zariadenie opatrovateľskej služby Čachtice - ZOS
adresa: Malinovského 427, 916 21 Čachtice
  Mgr. Mária Blanárová
tel: 032/ 7787 340
email: zos@cachtice.sk
  • Úhrada za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Verejný poskytovateľ sociálnej služby (Obec Čachtice) určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce VZN č.4/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území obce Čachtice. 

Obec zabezpečí, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri.

Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady poskytovateľa sociálnej služby.