Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Dodatočné stavebné povolenie

Dodatočné stavebné konanie začína Obec Čachtice na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá Obec Čachtice rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ Obec Čachtice v odôvodnených prípadoch neurčilo na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

 • vyplená žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo (LV + kópia z katastrálnej mapy je možné vytlačiť aj na stavebnom úrade
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • 2x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná oprávnenou osobou
 • prehlásenie stavebného dozoru
 • kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • záväzné stanovisko obce
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia PDF (216.88 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia WORD (33.31 kB)