Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia, na žiadosť stavebník, vydá Obec Čachtice kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Obec Čachtice pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady:

 • žiadosť - Návrh na kolaudáciu stavby
K žiadosti - návrhu sa priloží:
 • kópia právoplatného stavebného povolenia
 • kópia územného rozhodnutia (ak bolo vydané)
 • kópia rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením (ak bolo vydané)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Na ústne konanie treba predložiť tieto doklady:
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
 • geometrický plán porealizačného zamerania stavby, doklad o vytýčení stavby  
 • zápis o prevzatí a odovzdaní stavby
 • prehlásenie stavebného dozoru, že je stavba zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie, alebo podrobný opis odchýlok od stavebného povolenia a územného rozhodnutia či projektovej dokumentácie a projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami
 • stavebný denník
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
  • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
  • zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
  • správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu (ak je zabudovaný)
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby
  • záznam o skúške tesnosti vonkajšej kanalizácie
  • záznam o skúške tesnosti vnútornej  kanalizácie
  • zápis o tlakovej skúške vonkajšej vodovodnej prípojky
  • zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia
  • osvedčenie o stave nových komínov
  • protokol o vykonaní skúšky tesnosti a vykurovacia skúška ÚK
  • doklad o uvedení kotla do prevádzky, resp. doklad o preskúšaní kotla
 • zmluva o dodávke a odvádzaní odpadových vôd
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty použitých materiálov
 • súhlas obce s užívaním malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • energetický certifikát stavby
 • vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné  prostredie – štátna správa odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby
 • vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s. ku kolaudácii stavby
 • ďalšie doklady vyplývajúce z vydaných rozhodnutí stavebným úradom 

Žiadosť:

Návrh na kolaudáciu stavby PDF (220.76 kB)