Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Odstránenie stavby (Búracie povolenie)

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie Obce Čachtice o odstránení stavby vydané na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:

doklady v zmysle §24 vyhl.453/2000 Z.z.

  • vyplnená žiadosť o odstránenie stavby
  • doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy (list vlastníctva a kópiu kastastrálnej mapy je možné vytlačiť na stavebnom úrade)
  • technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
  • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
  • projektová dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
  • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
  • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
  • ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú)
  • stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadosť:

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby PDF (348.6 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby WORD (2.2 MB)