Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Ohlásenie stavebných úprav

Na základe ohlásenia Obecnému úradu sa môžu vykonávať iba stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnost.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po obdržaní písomného oznámenia Obecného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť - Ohlásenie
  • doklad preukazujúci vlastnícke, alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením, (list vlastníctva je možné vytlačiť aj na stavebnom úrade)
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadosť:

Ohlásenie stavebných úprav (132.8 kB)