Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Ohlásenie udržiavacích prác

Na základe ohlásenia Obecnému úradu sa môžu vykonávať iba udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, ak Obecný úrad do 30 dní po obdržaní písomného oznámenia neurčí, že podliehajú stavebnému povoleniu.

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť - Ohlásenie
  • doklad preukazujúci vlastnícke, alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením, (list vlastníctva je možné vytlačiť aj na stavebnom úrade)
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadosť:

Ohlásenie udržiavacích prác (132.83 kB)