Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Povolenie zmeny užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína Obec Čachtice na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá Obec Čachtice stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe (kópiu listu vlstanídtva je možné vytlačiť na stavebnom úrade)
  • kolaudačné rozhodnutie
  • záväzné stanovisko obce
  • rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
  • stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
  • iné doklady určené stavebným úradom
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadosť: