Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Územné konanie (Územné rozhodnutie)

Územné konanie začína Obec Čachtice na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).

Podľa výsledkov územného konania vydá Obec Čachtice navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

 • vyplnenú žiadosť na vydanie územného rozhodnutia
 • doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo (LV + kópia z katastrálnej mapy je možné vytlačiť aj na stavebnom úrade
 • v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo alebo iné právo k pozemku (nájomná zmluva....)
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením ich väzieb (účinkov) na okolie
 • 2x projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vypracovaná oprávnenou osobou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce a správcov inžinierskych sietí
 • záväzné stanovisko starostu obce k investičnej činnosti a súladu s územným plánom obce
 • vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov:
  • Okr. úrad Nové Mesto n/V, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, pozemkový a lesný odbor
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
  • Okresné riaditeľstvo HaZZ Nové Mesto nad Váhom
  • Krajský pamiatkový úrad Trenčín
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadosť:

Žiadosť - návrh na vydanie územného rozhodnutia PDF (212.42 kB)

Žiadosť - návrh na vydanie územného rozhodnutia WORD (207 kB)