Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína Obec Čachtice na základe písomnej žiadosti stavebníka. Stavebníkovi podľa výsledkov konania vydá Obec Čachtice rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady:

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú doklady v zmysle §11 vyhl. č.453/2000 Z.z..

  • kópiu stavebného povolenia,
  • v prípade, že došlo k zmene v osobe stavebníka, je treba vlastnícke právo preukázať a príslušný doklad pripojiť k žiadosti (List vlastníctva je možné vytlačiť na stavebnom úrade)
  • snímok z katastrálnej mapy - v prípade, že dochádza k zmene vonkajšieho ohraničenia stavby, (kópiu katastrálnej mapy je možné vytlačiť na stavebnom úrade)
  • projektovú dokumentáciu zmeny stavby v 2 vyhotoveniach:

a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

  • doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté /OR Hasičského a záchranného zboru, Obvodný úrad životného prostredia a pod., správcovia podzemných inžinierskych sietí.../,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov 

Žiadosť:

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením (224.24 kB)