Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Životné prostredie - výrub drevín

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Podateľna
  Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
email: sekretariat@cachtice.sk

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Obec Čachtice.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

  • na  stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 metrov štvorcových a za hranicami zastavaného  územia obce s výmerou do 20 metrov štvorcových,
  • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do osemnástich mesiacov odo dňa výrubu,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách (podľa druhu pozemku, ako je uvedený na liste vlastníctva),
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Bezprostredné ohrozenie je bližšie definované vo vykonávacej vyhláške 24/2003 Z.z. k zákonu o ochrane prírody a krajiny – § 17 Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín, ods. (7): Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku).

Poplatok:

podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Potrebné doklady: