Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Materská škola Čachtice

Materská škola, Pionierska ul.348/32, Čachtice

Riaditeľka MŠ: Iveta van Wingerden
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Mgr. Veronika Hevierová
Adresa: Pionierska ul.348/32, 916 21 Čachtice
Kontakt: 032/ 7787 178
Email: mscachtice@cachtice.sk

Materská škola, ktorej zriadovateľom a zamestnávateľom je obec
Čachtice, sídli na ulici Pionierska 348/32, Čachtice. Je to päťtriedna
materská škola, ktorá poskytuje celodennú výchovu. Prevádzková doba
MŠ je od 6.30.-16.30 hod. Nachádza sa v spoločnej budove so ZUŠ a 
v areáli so ZŠ ŠST. Súčasťou MŠ je aj vynovená školská záhrada.

Školský vzdelávací program našej MŠ s názvom „Zdravé dieťa“ je
vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Názov
„Zdravé dieťa“ obsahuje hlavnú myšlienku výchovno – vzdelávacej
činnosti. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme spolu s deťmi
objavovať a poznávať svet zdravia, svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja
a zdravého spôsobu života.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť
optimálny rozvoj v oblasti sociálno- emocionálnej, kognitívnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať, utvárať predpoklady
na ďalšie vzdelávanie. Pripraviť deti na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Východiskom je jedinečnosť
dieťaťa, aktívne učenie a začlenenie do skupiny, kolektívu a spoločnosti.