Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce. 

Komisie sú zo zákona poradnými, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Komisie plnia na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, najmä tieto úlohy:

 1. v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecnému zastupiteľstvu, stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste a stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života mesta,
 2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu a na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 3. v rámci kontrolnej funkcie vykonávajú kontrolu na účel, pre ktorý boli obecným zastupiteľstvom zriadené.

Podrobnejšie pravidlá o činnosti a rokovaní komisií ustanovuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Čachticiach, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov. Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva, tajomníkom komisie je zamestnanec Obce Čachtice alebo poslanec obecného zastupiteľstva. Členov komisií volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. Počet členov komisií je spravidla 5 – 7 členov.

Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec obecného zastupiteľstva. Komisie je možné podľa potreby rozčleniť alebo zlúčiť.

Komisie obecného zastupiteľstva môžu byť aj dočasné, na splnenie konkrétnych zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí obecné zastupiteľstvo uznesením podľa potreby.

Komisie zasadajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 3 mesiace, prípadne v termínoch určených pracovným plánom ich činnosti. Termín zasadania upresní podľa potreby predseda komisie.

Rokovanie komisie je verejné. Predseda komisie vyhlási rokovanie komisie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania komisie:

 1. Použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
 2. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo ponechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Predseda komisie vyhlási rokovanie za neverejné podľa nasledujúcich osobitných predpisov: Napríklad §17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 483/2011 Z. z. o bankách a o zmene a o doplnení, § 11 zák. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov, prípadne iných odôvodnených prípadoch.

Oznámenie o zasadaní komisie OZ s programom rokovania a pozvánkou pre občanov na zasadanie komisie zverejní tajomník komisie na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.cachtice.sk aspoň  5 dní pred termínom zasadania komisie, v odôvodnených prípadoch minimálne 2 dni vopred.

Predseda komisie:
 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činností,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ,
 • zastupuje komisiu navonok,
 • podpisuje spolu s tajomníkom zápisnicu z rokovania komisie a jej uznesenia a stanoviská,
 • môže navrhnúť odvolanie člena komisie, ak sa tri razy po sebe bez ospravedlnenia nezúčastnil rokovania komisie, alebo sa po dobu dlhšiu ako jeden rok nezúčastňuje na činnosti komisie.
Tajomník komisie:
 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze,
 • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva: