Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja obce

Predseda:

Mgr. Roman Krajčovič

Tajomník:

Zuzana Kožuchová

Členovia:

Ing. Richard Šuster, Ing. Jaroslav Fraňo, Patrik Oprchal 

Úlohy komisie:

Komisia:

 • dáva stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce,
 • sleduje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia,
 • predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky,
 • dáva stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce,
 • dáva stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie,
 • predkladá podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia,
 • dáva stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek,
 • vyjadruje sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami,
 • kontroluje vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce,
 • vyjadruje sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom,
 • sleduje stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce,
 • vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju,
 • vyjadruje sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností,
 • navrhuje opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií,
 • v potrebnom rozsahu aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva