Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Komisia sociálna, zdravotná a rozvoja bývania

Predseda:

Pavol Vido

Tajomník:

Elena Čapošová

Členovia:

Vladimír Juriga, Mgr. Zuzana Kubrická, Mgr. Mária Blanárová, Zuzana Mihalová

Úlohy komisie:

Komisia:

  • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva vlastné návrhy v oblasti poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych a zdravotných služieb
  • prerokováva správu, riadenie a kontrolu zariadení sociálnych a zdravotných služieb zriadených obcou
  • prerokováva, vydáva stanoviská a preveruje žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov pre jednotlivé roky,
  • spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka na prideľovanie bytov,
  • dáva stanovisko k finančnej a vecnej výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom,
  • pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v záležitostiach sociálnych vecí a zdravotníctva,
  • vyjadruje sa k všeobecne záväzným nariadeniam obce,
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.