Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Komisia stavebná, územného plánovania, investícií a dopravného rozvoja obce

Predseda:

Ing. Miloš Šimončič, CSc.

Tajomník:

Mgr. Nikola Belková

Členovia:

Mgr. Michal Balala, Zdenko Madunický, Ing. Radovan Stacho, Ondrej Jamrich, Stanislav Vido

Úlohy komisie:

Komisia:

 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva požiadavky k návrhu rozpočtu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti,
 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva vlastné návrhy a stanoviská na investičné akcie obce,
 • prerokováva, vyjadruje sa a v prípade potreby vypracováva vlastné návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie,
 • prerokováva, vyjadruje sa k návrhom cestnej, cyklistickej a pešej dopravy a parkovania v obci,
 • prerokováva, vyjadruje sa k žiadostiam o pridelenie vyhradených parkovacích miest,
 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva požiadavky k údržbe a oprave miestnych komunikácií a verejného osvetlenia,
 • prerokováva a vypracováva požiadavky k návrhu, kvalite a účelovosti dopravného značenia na miestnych komunikáciách,
 • prerokováva a vyjadruje sa k žiadostiam a návrhom na prevod alebo prenájom nehnuteľného majetku obce,
 • prerokováva, pripomienkuje a vydáva stanoviská k návrhom projektovej dokumentácie investičných akcií v obci,
 • prerokováva, vyjadruje sa a vypracováva vlastné návrhy na údržbu a opravy nehnuteľného majetku obce,
 • prerokováva a zaujíma stanovisko k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácií obce a okolitých obcí vo vzťahu k obci,
 • prerokováva a zaujíma stanovisko k zmenám územného plánu obce,
 • prerokováva a zaujíma stanovisko umiestneniu reklám na území obce,
 • prerokováva a zaujíma stanovisko ku koncepčným materiálom predkladaných do obecného zastupiteľstva týkajúcich sa rozvoja obce,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • prerokováva, vyjadruje sa a rieši sťažnosti občanov stav. charakteru a susedských sporov súvisiacich so stavebnou činnosťou, v prípade, ak sťažnosť nerieši už stavebný úrad zo zákona.