Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Voľba hlavného kontrolóra Obce Čachtice

Vyhlasenie voľby HKO obce Čachtice Typ: PDF dokument, Velkosť: 598.79 kBObec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

 

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva  v Čachticiach č.21/2024 zo dňa 21.03.2024

                                                           v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra Obce Čachtice, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Čachtice dňa

21. mája 2024 (útorok) o 17.00 hodine

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach určuje :

 

1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Čachtice v rozsahu 18 % pracovného úväzku.

 

2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Čachtice v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

3. Náležitosti prihlášky kandidátov:

a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),

b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,

d) údaje potrebné pre získanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena a priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov),

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Čachtice.

 

4. Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Čachtice vrátane požadovaných dokladov osobne alebo poštou najneskôr do 10.05.2024 do 13.00 hod. na adresu: Obec Čachtice,  Malinovského 769, 916 21 Čachtice . Kandidát zadnú stranu obálky označí textom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

 

5.  Spôsob a vykonanie voľby kontrolóra obce Čachtice takto:

a) predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra v abecednom poradí pred riadnym rokovaním obecného  zastupiteľstva,

b) vystúpenie kandidátov pred riadnym rokovaním riadneho obecného zastupiteľstva v časovom rozsahu max 10 minút,

c) hlasovanie – tajné,

 

6. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Čachtice na 28. 5. 2024, ktorý je súčasne dňom nástupu do práce.

 

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach zriaďuje Komisiu na otváranie obálok a posúdenie obsahu doručených písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:

 

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach menuje:

1. Členov zriadenej komisie na otváranie obálok a posúdenie obsahu doručených písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra - prítomní poslanci OZ.

2. Zapisovateľku zriadenej komisie: p. Ivetu Opatovskú

 

 

V Čachticiach 27.3.2024

Ing. Erika Ondrejková

starostka obce

Dátum zvesenia: 21. 5. 2024 Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sociálne siete